Gå til sidens hovedinnhold

Flertallspartiene torpederer viktig psykiatriprosjekt.

Artikkelen er over 9 år gammel
min mening

Horten kommunale boligstiftelse har fått i oppdrag av Horten kommune å planlegge og bygge omsorgsboliger forbeholdt mennesker med dobbeltdiagnoser innenfor områdene rus og psykiatri. 9 boliger, fellesarealer og 12 kontorplasser skal lokaliseres i Prestegata 1-3. Tomten ligger i et område med relativt mye støy, spesielt fra utesteder. Derfor er bygget utformet for skjerming mot slik sjenanse. Estetisk utforming er vektlagt for best mulig tilpasning i byens sentrum.
Etablering av disse boligene er nødvendig for å møte samhandlingsreformens krav til leiligheter for brukere som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten, men som ikke er trygge og stabile nok til å kunne flytte hjem, slik at de kan mellomlande der en periode. Tidligere hadde spesialisthelse-tjenesten en avdeling til dette formålet, men dette vil fra årsskiftet være kommunens ansvar.
Realiseringen av boligprosjektet i Prestegata, tett ved personalbasen – er også en forutsetning for sammenslåingen og nedbemanningen som nå er gjen-nomført i psykiatrien, ved at Personalbasen, Asylgata og Ungbo er slått sammen til en avdeling. Gjennom slik samlokalisering i Prestegata er det muliggjort en nedbemanning fra 36.4 til 27 årsverk.
Når Høyre, Frp, KrF og Venstre i formannskapets møte 31. oktober får flertall for å ta dette prosjektet ut av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 – én måned etter at kommunestyret vedtok å overta dette prosjektet fra boligstiftelsen, for slik å kunne motta statstilskudd på 6 mill. – er dette et svik mot hardt prøvede brukere, samhandlingsreformen, psykiatriens samlokaliseringsprosjekt, boligstiftelsen og kommuneøkonomien. Brukerne får ikke sine omsorgsboliger, samhandlingsreformens krav til kommunal overtagelse av brukere som er ferdig i spesialisthelsetjenesten kan ikke møtes som forutsatt, psykiatrien får ikke sin samlokalisering, kommunen oppnår ingen rasjonaliseringsgevinst og Horten kommunal boligstiftelse får skrinlagt sitt flotte psykiatriprosjekt som har fått 6 mill. i statsstøtte - og blir tvunget til å ta et tap på ca. en million kroner på grunn av kostnader til regulering, støyberegning, rammesøknad, anbudsdokumenter og påløpte renter av lån i Husbanken i 18 måneder.
Kommunestyret skal behandle denne viktige saken i sitt møte 7. november. Våre blå flertalls-kamerater bør nå tenke seg om en gang til og stemme for å realisere dette flotte prosjektet. Alt annet vil være å svikte psykiatrien, brukerne, samhandlingsreformen, boligstiftelsen og vår skakk-kjørte kommuneøkonomi.
Horten, den 2. November 2011 Alf Henriksen, Rødt

Kommentarer til denne saken