Flere spår at frivilligheten vil dø. Jeg tror det motsatte vil skje. Vi trenger frivilligheten mer enn noen gang.

Takk til Horten kommune for tilrettelegging av en flott frivilligdag 2. september. Mer enn 80 lag og foreninger var samlet i parken vår. Fra bueskyttere, rugbyspillere og dansere til politiske partier og arrangører av møteplasser for eldre. Et fargerikt mangfold i alle aldre og kulturer. En verdig markering av viktigheten av frivilligheten i kommunen.

Frivilligheten trenger flere

De fleste lag og foreninger merker et press på frivilligheten. Det gjør vi også i FK Ørn Horten. Et eksempel er cup-utvalget vårt som i mer enn 30 år har arrangert rundt 80 store turneringer i Horten. Hvert år arrangerer klubben Per Bredesen-, Kanal- og Døgn-cupen, tre store arrangementer som krever innsats, planlegging og gjennomføringsevne. Cup-utvalget er en fantastisk gruppe, men trenger flere hender som kan bære mål, sende ut invitasjoner, lage brosjyrer, stå i kiosk og organisere parkering. Oppgavene må deles på flere.

Det er utfordrende å få nok frivillige i en tid hvor mange har travle dager, samtidig som antallet kommersielle tilbud øker.

Verdien av frivillighet

Likevel tror jeg verdien frivilligheten gir, vil gjøre at den styrker seg de neste årene. Den bidrar til å løse samfunnsutfordringer, og gir oss tilhørighet og trygge fellesskap hvor vi utvikler oss som individer.

I artikkelserien «years to life and life to years» trekker et av verdens ledende rådgivningsselskaper, McKinsey, fram at meningsfulle bidrag til lokalsamfunnet er ett av de viktigste elementene for å få bedre helse. Det er et tankekors at levealderen de siste 60 årene har økt markant globalt (+19 år), men at andelen av livet hvor vi har god helse (50 prosent) ikke er forbedret i samme periode. Vi lever lenger, men ikke nødvendigvis bedre.

I Norge har vi forbedret livene, ikke minst materielt. Likevel får om lag halvparten av den norske befolkningen en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Folkehelseinstituttet har funnet en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager. Innvandrere ser ut til å ha større psykiske plager enn den øvrige befolkningen.

Den nederlandske forskeren Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam har funnet at det er signifikant sammenheng mellom frivillighet og lykke både på individ- og samfunnsnivå, og at frivillige blir mer aktive, sosiale, åpne, tillitsfulle og selvsikre.

Gamle hinduistiske og buddhistiske skrifter er opptatt av at veien til et godt liv blant annet handler om å bruke mer av tiden på noe som kombinerer egne interesser og evner, med noe som gir nytte for andre.

Ser vi på verdien av frivillighet i kroner og ører har SSB estimert at frivilligheten gjennom ulønnet arbeid bidrar med rundt 80 milliarder i verdiskaping årlig i Norge.

Vi står sterkere sammen

Frivilligdagen er en flott arena for å synliggjøre lag og foreninger, men det aller beste er at det er en suveren arena hvor frivilligheten kommer sammen. Noen av utfordringene lag og foreninger står overfor er allerede nevnt. Legger vi til at det i dag blir født rundt 40 prosent færre barn sammenlignet med for 50 år siden i Horten kommune og at befolkningen stadig blir eldre, kombinert med at de offentlige budsjettene blir trangere, er det etter min mening to åpenbare slutninger vi bør trekke:

1. Lag og foreninger må i større grad enn tidligere søke samarbeid der det gir gjensidig verdi for foreningene selv og lokalsamfunnet.

2. De politiske partiene og kommunen må se på frivilligheten som en del av løsningen på samfunnsutfordringene, og sammen med næringslivet legge til rette for at vi klarer å bygge sterkere lag og foreninger.

Setter frivilligheten på agendaen!

I FK Ørn Horten gjør vi nå flere grep for å åpne opp og diskutere viktige utfordringer og muligheter som ikke bare vår klubb står overfor. Derfor gjennomførte vi 13. september et åpent temamøte hvor Ane Eide Kjærås fra Norges fotballforbund holdt et innlegg med tittelen «Hva vet vi om rekruttering og frafall i fotballen?».

Flere invitasjoner kommer, og jeg håper du vurderer å engasjere deg i FK Ørn Horten eller noen av de andre fine foreningene som deltok på frivilligdagen. Det vil gi både deg og byen vår masse verdi.