Det er på tide at tidligere militære anlegg tilbakeføres til hjemkommunen kostnadsfritt. Det er i tråd med både statlig og kommunalt ønske om å frigjøre skjærgården for allmennheten.

Forsvaret og deres forvaltningsorgan Forsvarsbygg må snarest få nye politiske føringer, som tilgodeser og prioriterer allmennhetens rett til fri ferdsel i egen skjærgård. Det må bli slutt på profittbasert salg og økt privatisering

En undersøkelse NRK gjorde, avdekker at Forsvaret siden 2001 har solgt bygningsmasse tilsvarende 2,8 millioner kvadratmeter. De har lagt ned over 900 norske forsvarsanlegg, mange i kystnære områder. Ifølge Forsvarsstaben har dette innbrakt ca. 3,4 milliarder kroner, og redusert driftskostnadene med cirka 2 milliarder kroner. Til sammenligning kan nevnes at Fyr-eiendommene rundt kysten er avhendet for en symbolsk sum og blir forvaltet av OF-Kystledsystemet i samarbeid med DNT.

Eksempelvis fikk Færder kommune i 2019 / 2020 tilbud av Forsvaret om å kjøpe Håøya for 72 millioner kroner. Kommunen takket nei, fordi kjøpesum samt utgifter til opprusting og vedlikehold av cirka 30 bygninger og kaianlegg ville utgjøre mer enn kommunen kunne dekke, selv med støtte fra Miljødirektoratet. Forsvarsbygg ville egentlig bare selge ett og ett bygg privat, men fikk krav fra en rekke instanser (Fylkeskommunens Kulturavdeling, Forvaltning Kystledhyttene og DNT) om å først sørge for reguleringsplan, i samarbeid med Riksantikvaren. Bolæren, Torås fort og Mågerø ble også forsøkt solgt i sin helhet til private, men dette ble delvis avverget. Bolæren er kommunal, mens de to andre er dels 15 kommunale og dels privateid.

Forsvaret har hatt tilhold på Håøya siden 1900. Øya bør nå bli et flott sted for allmennheten; den er lett tilgjengelig med ferge, og har mange bygninger av ulik kvalitet, med store relativt flate tomter. Ellers er øya ganske kupert. Uten eiendommene som Forsvaret ønsker å selge privat, består restarealet bare av kupert og høytliggende terreng.

Tanken er å gjøre skjærgården mest mulig tilgjengelig for allmennheten. Eksempelvis vedtok Stoltenberg-regjeringen i 2005 å kjøpe en stor strandeiendom på 35 Huk for 30 mill., slik at allmennheten kunne gis adgang der. Forsvarets ensidige fokus på å selge til private for høyest mulig pris er på kollisjonskurs med det generelle ønsket om å gjøre skjærgården MER tilgjengelig for alle. Det hjelper ikke at kommunene gis opsjon til å kjøpe eiendommen når de må betale markedspris. Det har de som regel ikke råd til.