Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial behandlet Kvalitetsmeldingen Helse og Velferd 2021 i sitt møte 25. oktober. Rødt fremmet følgende forslag:

1. Administrasjonen legger fram en sak i første møterunde i 2022 – med forslag til tiltak og prosess for å få utarbeidet et forslag til lokal pårørendestrategi – for slik å styrke samspillet mellom pårørende og det offentlige tjenestetilbudet. Målet er at pårørende skal oppleve seg ivaretatt som en viktig støttespiller for bruker og ansatte.

2. Dagaktivitetstilbudet for personer med demens utvides for slik å komme opp på nivå med tilbudet i Vestfold og Telemark.

3. Det presiseres at ordningen med forebyggende hjemmebesøk til kommunens 78-åringer forutsetter at det skal tas kontakt med alle innbyggere det året de fyller 78 år og at det skal avholdes oppfølgende hjemmebesøk når dette finnes formålstjenlig.

4. Kvalitetsindikatorene «Antall legetimer pr. beboer i sykehjem» og «Andel sykehjemsbeboere som er vurdert av lege siste 12 måneder» søkes forbedret for – for slik å komme opp på nivå med tilbudet i Vestfold og Telemark».

5. Pårørende til beboere beboere på sykehjem og brukere av hjemmebasert eldreomsorg skal inviteres minst en gang i året til en samtale og en vurdering av legemiddelbruk og helse og trivsels- og ernæringstilstand.

6. Det legges fram sak om omfanget av voldsbruk i våre sykehjem, med forslag til tiltak for å minimere / fjerne bruk av vold mot beboere og ansatte.

7. Det legges fram sak hvor det vurderes opprettet en fast, hel stilling som aktivitetsleder –med eget aktivitets- og kulturbudsjett - på alle sykehjem.

8. Det legges fram forslag til økt bemanning i våre sykehjem, for slik å redusere presset på de ansatte, muliggjøre et bedre tjenestetilbud og øke trivselen og livskvaliteten for beboere og ansatte.

Miljøpartiet De Grønne støttet alle forslagene. Fremskrittspartiet støttet forslagene 1-7. Høyre støtter forslag 2. Arbeiderpartiet støttet ingen av forslagene.

Rødt støttet FrPs forslag: «Administrasjonen legger fram sak i første møterunde i 2022 som belyser hvordan beboere på sykehjem kan få økt matglede i hverdagen» - som gledelig nok fikk støtte fra et enstemmig hovedutvalg!