Den nye kulturstrategien ble vedtatt av Fylkestinget 19. mai 2021. Den har fått navnet Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2024. Det er en flott tittel! Aldri før har vi vært så oppmerksomme på verdien av at mennesker møtes, nå over ett år etter at koronaviruset ble påvist for første gang.

Verdien av at vi har kulturarenaer og kulturaktiviteter som er tilrettelagt og tilgjengelige for både innbyggere og besøkende i fylket kan måles i dialogen, deltagelsen og opplevelsene som skapes. Et rikt og mangfoldig kulturliv kjennetegner et velfungerende demokrati med ytringsfrihet. Det har verdi både for enkeltindivider og for oss som samfunn. Kultur bidrar til inkludering og til å motvirke ensomhet og utenforskap. Kultur bidrar til aktivitet, refleksjon og læring. Kultur skaper attraksjoner og gir bolyst. Derfor er god kulturpolitikk også god folkehelse- og næringspolitikk.

Kulturstrategien er fylkeskommunens viktigste verktøy for å utvikle kulturlivet i fylket, med tydelig uttalte mål og prioriteringer som vil styre utviklingen fram mot 2024.

Fylkeskommunen er avhengig av et nært samarbeid med kommunene i fylket for å nå målene i kulturstrategien. Andre viktige samarbeidspartnere er kulturinstitusjoner, kunstnere og frivillige organisasjoner. Takk til alle som har bidratt med engasjement og verdifulle innspill underveis i arbeidet med kulturstrategien! Nå ser vi fram til fire år med målrettet innsats for å styrke kulturlivet.

Sammen skal vi sørge for at innbyggere i alle deler av fylket har mulighet til å skape, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet.