Min klient Vestfold Musikkforum ved Svein Kristian Finstad, som eier og driver kiosken på Vollen har lest intervjuet med Terje Gansum i Gjengangerens e-avis publisert 05.02.22.

Der uttaler Gansum i følge Gjengangeren slik om kiosken: «Vi er ikke i mot kiosken i det hele tatt. I vedtaket heter det tvert om at Kulturarv er positiv til kiosken. Vi vil gjerne være med å finne gode løsninger. Det betinger at vi er med i forkant. Tiltakshaver kan ikke først grave grøft til strøm, vann og avløp for så å spørre om tillatelse etterpå. I saken om kiosken foreligger det klare brudd på kulturminneloven. Den er vi satt til å ivareta, sier Terje Gansum.»

Dette er feil.

I Kulturarvs vedtak av 30.06.21 om kiosken står det bl.a. følgende: «Kulturarv stiller seg i utgangspunktet negativ til plasseringen av tiltaket. Kiosken får en uheldig virkning for opplevelsen av de kulturhistoriske sammenhengene som er formålet med områdefredningen. Dette gjør seg særlig gjeldende tidlig vår og senhøst. Videre er plasseringen på inventar 0956, byvollen, uheldig da den vanskeliggjør lesbarheten til kulturminnet.»

Hvordan er det mulig?

Tygg på den uttalelsen fra Kulturarv og se om det er mulig å forstå den. Skal vi kalle det «synsing».

Det er altså ikke er spørsmål om å «grave grøft til strøm, vann og avløp».

Det er riktig som Gansum er inne på at vedtak i Kulturarv kan klages til Riksantikvaren. Det ser imidlertid ut til at Riksantikvaren bare er et sandpåstrøingsorgan.