Vi tar det for gitt, vi skal ha lys og varme i alle hjem samtidig som gatelysene bør være på når vi er på vei til jobb, og vår arbeidsplass må både være varm nok og lys nok. Hittil har vi, i det minste de aller fleste av oss, kunnet forvente det. Krig i Ukraina og energikrise i hele Europa har gjort at vi slettes ikke kan være sikker på at vi har energi nok til alle. Veldig mange bedrifter og private har erfart at prisene på energien er høyere enn vi hadde fantasi om for bare kort tid siden. Familier må prioritere hardt, noen bedrifter har allerede stengt dørene og ansatte er enten permittert eller blitt arbeidsledige. Krisene har vist oss at vi må ha høyere bevissthet rundt eget forbruk og at den energien vi bruker, kommer til å legge beslag på en større del av inntektene både i privatøkonomien og for bedriftene.

I tiår har vi hatt begrenset spenningsnivå rundt vår bruk av strøm og energi. Nå er dette langt mer usikkert, kommer vi til å ha energi nok til utviklingen vi ønsker oss fremover? Vi skal bort fra fossile energikilder og elektrifiseringen er bare så vidt i gang. Det aller meste av den kraften vi har tilgang til i vår region er allerede disponert, Lede kan ikke love at planlagte satsinger i regionen vil få kraft nok. Uten store grep kan vi være i en situasjon hvor nye investeringer ikke kan igangsettes. Tar vi med at det å sikre nye kraftledninger er en omfattende prosess, en prosess som tar svært lang tid, kan sikringene ha gått før vi har skapt nye virksomheter og arbeidsplasser her i Vestfold og Telemark.

Ohms lov sier at elektrisk spenning er lik motstand ganger strømstyrken. I debatten om vi kan sikre oss nok energi til en riktig pris er annen motstand av større betydning. Overgangen til fornybare ressurser vil bety at vi må sette av arealer til vind og solkraft, samtidig som eksisterende vannkraft må fornyes slik at kraftverkene blir mer effektive. Dette vil bli krevende for lokalsamfunn og vi skal ha respekt når verdifull natur utfordres av utbygging. Vi må tørre å gå inn i diskusjonene om vern kontra utbygging og se på nye løsninger som best mulig ivaretar begge syn. Energikommisjonen har diskutert dette inngående og kommer med forslag om flere næranlegg, mindre anlegg som lettere kan tilpasses i natur og kulturlandskap. Uten vilje til å øke produksjonen av energi vil vi alle måtte redusere forbruket, vi må senke ambisjonene om nye industriutbygging, og vi må innse at det grønne skiftet blir vanskeligere. Vi kan ikke løse alle problemer «andre steder», vi må tåle en debatt om utbygging i egen bakgård også når det er motstand. NHO har vært utålmodige, på Årskonferansen 5. januar foreslo vi et kraftløft. OED og LO tok imot denne lissepasningen og allerede 18. januar møttes vi i departementet for å jobbe videre med det i trepartssamarbeidet. Det var enighet om at vi raskt må ha langt mer kraft. Det er bakgrunnen for at vi sammen har tatt til orde for et nasjonalt kraftløft.

Lokale politikere vil også i fremtiden ha klare klimaambisjoner samtidig som de må søke muligheter for å sikre den veksten vi trenger. Det blir en spennende tid for beslutningstakerne fremover, men spenningsnivået vil antageligvis være størst blant de som skal omstille eksisterende bedrifter til grønne og bærekraftige løsninger, og de som vil utvikle nye næringer. Vår ambisjon er at vi sammen med alle gode krefter, all ny teknologi, flinke folk i kommunene - både administrasjonen og politikere, finner de gode løsningene. At vi finner arealer som utløser mest mulig energi og minst mulig motstand. Energikommisjonens forslag om å se på mulighetene langs eksisterende veier, kan være en av mulighetene som bør utløse lav motstand. Vi må spille på lag for at vår region skal ha nok kraft i kabler og kontakter.

Vi må se ut over egen region, bedriftene våre er ikke så opptatt av grensene. At kraften i kablene heller ikke har noen sperrer for kommune, fylkes- eller landegrenser, er kjent for oss alle. Kraften flyter dit hvor det er mottakere som betaler. Ilandføring av ny energi fra havvind må, på en eller annen måte, treffe vår region. I jobben for å sikre dette vil vi i NHO Vestfold og Telemark oppfordre alle til å jobbe sammen for mer kraft fra kommende havvindparker inn til regionen. Sammen med en tanke om at også vi må ta noen av ulempene med å sikre mer av kraftproduksjonen «hjemme hos oss,» samtidig som det stilles sterke krav og gis støtte til energieffektivisering for industri, bygg og boliger, vil dette være en stor del av løsningen. Gjennom en felles satsing på de beste prosjektene håper vi spenningen vil overstige motstanden og sikre at det blir kraft nok til oss alle. Fordi vi trenger det.