Horten by har for flere tiår fremover, et betydelig arealoverskudd til næring og boliger.

Kommuneplanen dokumenterer at arealoverskuddet i byen for næring og boligbebyggelse, er betydelig stort. Behovet for ytterligere arealer er derfor, langt inn i fremtiden, unødvendig, det synses om befolkningsveksten og SSBs behovsanalyse legges til side. En lite ressurssterk krets synes igjen å ha dominert kommunens kommuneplanarbeid og arealutnyttelse. Det er beklagelig.

Bråstopp for Horten forteller Høyres Stian Hauenschild i Gjengangeren. Han viser til fylkeskommunen og statsforvalterens innsigelser til kommunens reviderte forslag til ny kommuneplan.

Les innlegget fra Hauenschild her

Han mener planen er svært god, det borger visstnok et samlet politikerforum for. Hauenschild holder lupen over Skoppum, og den gamle Ra-banen. Et nei til utbygging av disse arealene vil være kritisk for Horten kommunes fremtid påstår han – det er feil.

Kommunestyret fatter ikke alltid vedtak til det beste for vår framtid. Heldigvis har vi et velutviklet demokratisk system, hvor både fylkeskommunen og statsforvalteren, om nødvendig, kan overprøve kommunale vedtak og arealbruk. At fylkeskommunen og statsforvalter tøyler vår kommuneadministrasjon og –politikere, skal vi være meget takknemlig for. Signalene vitner om et lokalt forvaltnings- og politikervelde, for ofte i konflikt med nasjonale føringer og verdier.

Vi må støtte vårt demokratiske system og behovet for kontroll. Fylkeskommunen og statsforvalters negative vedtak, innsigelser og korreksjoner har faktisk styrket kommunens bærekraft. Institusjonene skal våke over nasjonale verdier og har lovverk, retningslinjer og en politisk plattform å forholde seg til. Det er foruroligende at en av våre sentrale politikere føler stats- og fylkeskommuneforvaltningens inngripen som uten grunn å bli tråkket på og overkjørt. Han mener at; «Det rykker ved fundamentet i lokaldemokratiet, tilliten blir utfordret». Det er en skadelig misoppfatning.

Hauenschild lovpriser planen. Praksis viser at den reviderte kommuneplanen viderefører en for stor frihet for tiltakshavere, bygger ned viktige arealressurser og fratar kommunen viktig styringsrett. Planen er dessuten arealfraksjonerende og befester en bit for bit ekspansjon. Naturligvis støtter han «Beredskapsvegen» fra Campus til Glenne, den storstilte utbyggingen, og nedhoggingen på Vestre Sande, innenfor et ikke naturverdikartlagt LUG og Biltemas tilgang til Strømtomta. Den tvangspåførte knute-punktutvikling på Skoppum, den kommunale trinnvise flytting av markagrensa og nedbyggingen av mer enn 1.600 dekar dyrka/dyrkbar mark og skog de siste 30 år er heller ikke problematisk.

Hauenschild og jeg kan ikke ha lest den samme kommuneplanen. Planen er like strategiløs i sitt forhold til bærekraft, klima, natur, dyrka/dyrkbar mark og skog som til næring og boligutbygging.

Ingen i Hauenschilds politikerforum var opptatt å avvente konklusjonene i den viktige kommunedelplanen «Økt arts- og biomangfold i Horten kommune». Er det for mye forlangt at politikerforumet bør fatte vedtak i henhold til uomtvistelige fakta?