Kommuneplanens samfunnsdel har målsetninger om attraktivitet, god oppvekst og trygghet for innbyggerne i deres bomiljøer. Hagebyen gir også føringer for egenart. Betyr dette noe for politikerne og administrasjonen vår? Utleienæringen i småhus-miljøene, og særlig der hvor utleier ikke selv bor i utleieobjektet, er en betydelig negativ nærmiljøpåvirker. Fenomenet vokser i Horten, og det må tas på alvor.

Utleie er lukrativ virksomhet, med mulighet for svart økonomi. Vi som naboer har et svakt juridisk vern. Plan og bygningsloven er til lite hjelp. Næringen fremstår uregulert i vår kommunes planverk. Varsler du, forholder kommunen seg passiv – dette er et tillitsbasert regime; uttaler de. Først nå har Direktoratet for byggkvalitet identifisert problemområdet. De inviterer alle landets kommuner med på en kampanje som skal sjekke ut, om hybler eller leiligheter er omsøkt og lovlige. Vet ikke kommunen det? I forkant bør kommunen umiddelbart starte med et kartleggingsprosjekt for å avklare den geografiske fordelingen av utleide småhus. Funn må ligge til grunn for kampanjen, resultatet vurdert mot en målsetning og tiltaket gjenspeilet i endringer og nye detaljerte bestemmelser og reguleringer.

Hvorfor vil ikke kommunen forvalte denne næringen? En god forvaltning vil være opptatt av likhet og derved regulere næringens fotfeste og avtrykk, både geografisk, i antall og tetthet. Folkehelse-koordinatoren unnlater å fortelle om at administrasjonen ikke har detaljert oversikt over småhusutleien i Horten, med eller uten eier i boligen. Kodial Eiendom AS er den største utleier i dette leiemarked, men det fins også flere i mellomklassen. Ber du om hjelp fra administrasjonen er svaret at du selv må ta kontakt med kartverket for å få tak i denne informasjonen.

Nærningens dominans i småhusbebyggelsen er negativ. Ulemper hefter også. Enkelte gater synes allerede å være fortapt - gå gjennom gata di og opplev det selv. Jernbanegata og Sørbygata stikker seg ut. Det er heller ikke fornuftig at innbyggergrupper klumper seg sammen. Ulemper kan være relatert til skolekrets, vedvarende forfall, parkeringsutfordringer, søppelhåndtering, brannfare, brøyteutfordringer og oppførselsrelaterte tilstander. Plakater med ulike påbud skjemmer det visuelle gateinntrykket. Manglende gjerde og hageskjøtsel gir ytterligere ringvirkninger og senker attraktivitet og verdien på omkringliggende eiendommer.

Utviklingen er uønsket i våre bomiljøer. Nabolaget har stor verdi. Utleienæringen i småhusbebyggelsen går under kommunens radar, og den trenger sårt større oppmerksomhet. Naboer må få reell påvirkningskraft, og ikke minst et bedre juridisk vern, når slik næring vil etablere seg i nabolaget.

Vennlig hilsen.