Kommunale etater ser ut til å bo seg inn i alle bygg kommunen midlertidig har sikret eierskap til. Dette gjelder blant annet byggene Freja, Kong Sverre, Nidaros, gamle Horten Videregående i Bekkegata og ikke minst HAC-bygget. Disse eiendommene ble kjøpt strategisk av Horten kommune, men var aldri ment å bli permanente bygninger for drift eller hjemmesykepleien.

Likevel er det slik at etatene tar i bruk mer og mer av arealene i disse byggene som verken er tilpasset de oppgavene etatene skal løse, eller moderniserte slik at rasjonell drift kan sikres.

Nylig så vi at kjøpsviljen for næringsdrivere er stor når kommunale eiendommer legges ut for salg. Budrundene, og den hyggelige salgsprisen på Langgrunn vitner om det vi har tenkt lenge – det er behov for flere næringseiendommer i Horten og kjøperne sitter klare.

En av grunnene til at etatene «bor seg inn» i gamle lite egnede bygg er at vi aldri har løftet blikket og gjort en grundig vurdering av hva som egentlig er behovet. Ta for eksempel drifta, eller teknisk avdeling om du vil. I tillegg til at de bor seg inn i HAC- bygget, er store arealer på Langgrunn låst fordi de en eller annen gang i fremtiden tenkes å flyttes dit. Det er neppe en rasjonell tanke.

Jeg mener det er på tide å få en grundig gjennomgang av hvor mye arealer drifta faktisk har behov for. Jeg håper det kan legges frem en analyse av det reelle behovet, og ikke minst hvor det er best å etablere permanente lokaler for driftsavdelingen. Legger jeg til at det høyst sannsynlig, med en kritisk gjennomgang, vil være mulig å dele arealene med hjemmetjenestene når det først skal bygges nytt, så kan kommunen løse to utfordringer samtidig.

Vi kan sikre at både drifta og hjemmetjenesten får moderne lokaler dimensjonert til de oppgaver som skal løses, ikke mer. En slik tankegang vil kunne føre til at flere bygg kan selges på det åpne markedet og at det til og med kan frigis arealer på Langgrunn.

Jeg er kjent med at flere av selskapene som etablerer seg eller bygger nytt i Horten har kjøpt seg bistand til å gjennomgå sitt arealbehov. På den måten har de slanket utbyggingsplaner og spart arealer, spart penger og spart klima. Det er noe jeg vil jobbe aktivt for at også kommunens egne utbyggingsplaner tar inn i alle prosjekter. Vi må spare penger og klima.

Jeg vil be ordfører om å legge frem en sak for kommunestyret hvor innholdet er en grundig analyse av fremtidens behov for driftsavdelingen, analyse av hvor denne bør ligge, en kritisk gjennomgang av kommunens egne analyser utført av eksperter for å sikre mest mulig rasjonelle planer, inkludere en studie av om det er mulig å kombinere nytt driftsanlegg med kontorer for hjemmetjenesten.

Kommunen sitter på særdeles attraktive eiendommer i Horten. Flere av disse brukes til aktivitet byggene ikke er bygget for, noe som neppe er rasjonelt. Verdiene disse eiendommene representerer bør undersøkes slik at kommunestyret enklere kan treffe beslutninger om eventuell nybygging. Kortsiktig kan gjeld nedbetales, og det bør alle i kommunestyret kunne være enige om at er nødvendig, mens langsiktig finansiering av nye bygg som kan driftes langt billigere må være målet.

I kommunestyret 15.12 kommer jeg til å stille følgende spørsmål:

1. Vil ordfører legge frem sak som omfatter nytt driftsanlegg inkludert analysene jeg etterspør?

2. Vil ordfører invitere kommunestyret til å fatte vedtak om hvor et nytt driftsanlegg skal etableres på bakgrunn av svarene på spørsmål 1?

3. Vil ordfører sikre at også hjemmetjenestenes behov for arealer er analysert og derigjennom sikre at dette kan vurderes i kombinasjon med nytt driftsanlegg?

4. Mener ordfører at det kan være hensiktsmessig å bruke ekstern bistand til å analysere om ønskene fra etatene er det som er det reelle behovet?

5. Vil ordfører sikre at eiendommene Freja, Kong Sverre, Nidaros, gamle Horten Videregående i Bekkegata og HAC-bygget verdivurderes slik at kommunestyret kjenner den reelle verdien på eiendommene før det tas noen beslutninger om å bygge nytt?