Jeg har respekt for forslaget, men er av flere grunner både litt overrasket og skeptisk. Først vil jeg peke på at vi har et veldig velfungerende bibliotek, rett ved busstasjonen midt i byen. Dette gjør at vi isolert sett ikke har behov for et nytt bibliotek.

Les om forslaget fra Høyre her (+)

Videre er jeg skeptisk til prioriteringen. Vi har nettopp vedtatt en stram økonomiplan for den kommende fireårs-perioden, uten at noen har foreslått å bruke midler på dette. Leie av nye lokaler med høy standard vil gi oss økte utgifter, noe som medfører at vi må redusere omfanget av andre tjenester.

Høyre nevner også et mulig behov for å utvide antall kontorplasser ved Rådhuset, og eventuelt benytte dagens bibliotek til det. Jeg mener imidlertid vi bør tenke motsatt. Vi bør heller effektivisere arbeidsmåter og arealbruk, slik at behovet for areal til kontorplasser over tid reduseres. Det vil frigjøre ressurser som kan brukes til andre viktige tjenester.

Jeg vil også nevne at utbyggerne av det aktuelle bygget fikk muligheten etter konkurranse med andre interessenter. I den konkurransen var det en åpenbar forutsetning at prosjektene måtte være realiserbare, uten å regne inn kommunen som leietager. Jeg er derfor glad for at utbyggerne selv uttrykker optimisme, og ikke har signalisert noen forventning om at kommunen må inn med midler.

På hele strekningen mellom Linden og Fyllinga, i Indre Havn, på Skoppum og flere andre steder i kommunen jobbes det med spennende utviklingsprosjekter. Kommunen samarbeider med ulike aktører, og jeg opplever stor interesse og optimisme. Hvis vi skal lykkes med disse langsiktige utviklingsarbeidene må vi legge til grunn at nye prosjekter skal være økonomisk bærekraftige, uten å belaste kommunale driftsbudsjetter.

Jeg opplever heldigvis at både utbyggere og andre interessenter er helt enige og har stor tro på dette.