Som Høyres fraksjonsleder i Hovedutvalget for Helse, Omsorg og Sosial er jeg bekymret for Hortens utvikling i årene fremover.

Det er kommunen som har ansvaret for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder, som barnehage, skole, sosialhjelp, barnevern, legehjelp, omsorgsboliger og sykehjem.

Pr. I dag har Horten kommune en gjeld på 3 milliarder kroner, hvilket vil si at hver eneste innbygger i kommunen har en gjeld på ca. 110.000 kroner.

Det vil si at Horten kommune trenger inntektskilder, og hvor får vi de fra? De får vi fra næring, skatt på inntekt, kommunale avgifter og støtte fra staten.

Befolkningen i Horten er aldrende. Befolkningstilveksten de siste årene har vært mindre enn beregnet, og man antar at den vil forbli lav i årene som kommer. En nedgang i andel personer i yrkesaktiv alder, sett i forhold til andel eldre, vil bli en utfordring i årene fremover, og som igjen vil medføre en langt mindre skatteinngang.

Kommunen står ovenfor utfordringer knyttet til demografiske endringer. Frem mot 2030 er det særlig aldersgruppen 67-79 år, det vil si gruppen «yngre eldre», som vil øke i antall. Tiltak som kan bidra til at denne gruppen fortsatt kan bo hjemme og ha et fullverdig liv, er et av fokusområdene i strategiplanen, «Leve hele livet».

Gruppen over 80 år har vært tilnærmet konstant fram mot 2020, for så nå å øke betydelig.

Befolkningsutviklingen har betydning for fremtidig behov for bolig, tjenester og kompetanse. Helse, velferd og oppvekst er de største postene i kommunens budsjett.

Konklusjon: Skal Horten kommune opprettholde sine nåværende velferdsgoder må vi få tilflytting av nye skattebetalere. Vi må sørge for at eksisterende næring får muligheter til å ekspandere – hvis de ønsker det, og ikke minst, ønske ny næring velkommen!