Ordførerkandidaten Natalie Hermanstads (H) målsetning som ordfører er å sikre, nå og inn i fremtiden, innbyggerne i Horten kommune gode tjenester fra det offentlige, samt et godt handelstilbud. Samtidig peker hun på at forvaltningen og kommunestyret, ikke legger forholdene til rette for nærings- og boligutvikling.

Les innlegget fra Natalie Hermanstad her

Hun mener at kommunen ikke vil overleve uten, og at pensjonistenes velferd er styrt av tilfanget av unge mennesker i etableringsfasen, og at flere barnefamilier bosetter seg i kommunen. Et sterkt og voksende næringsliv er hennes botemiddel.

Dette blir forvirrende! Hun unnlater å forklare oss årsakssammenhengen og konsekvensen av sine ønsker. Vi må forvente mer konkrete bidrag, dypere forståelse, en håndfast analyse og viktige prinsippavklaringer fra en ordførerkandidat. Da kan bidraget blir interessant. Har hun lest sentrumsplanen og kommuneplanen, der er næringslivet tilgodesett i overflod!

Noen spørsmål som hun bør kunne besvare, eller er det fortsatt de generelle frasene som gjelder:

  • Hvilket klimaavtrykk setter økt næringsaktivitet, økt befolkning, forbruk, energi og tap av areal?
  • Hvilken næringsvekst er ønskelig, og hvor skal boligutvikling foregå utover de allerede avklarte arealer?
  • Hvor går grensen for omfanget av vern og beskyttelse av friluftsområder, landbruksarealer, strandsonen og sjøarealer?
  • Hvilken betydning har pensjonistene på skatteinntekter og et nærings- og arbeidsmarked som gir inntekter?
  • Hvilke reelle goder er det befolkningen ikke får og som de etterlyser?
  • Hvor mange barnefamilier og unge mennesker må flytte hit for å gi en akseptabel skatteinngang.

Fint om kandidaten kan oppklare dette. Det er viktig for stemmegivningen i kommunevalget 2023!