Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggerne i Horten burde være sikre på at luften de puster inn ikke er en trussel for egen helse

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneoverlegen konkluderer med at luften i Horten er god, at den er lite forurenset og at det ikke er behov for fast overvåking av luftforurensningen i Horten. I en «rapport» som legges frem for politikerne vises det til passive målinger som er utført i utvalgte perioder og steder det siste året.

Luftmålingene i Horten er ferdige – dette viser rapporten 

Funnene og konklusjonene i rapporten er ikke sjekket og kvalitetssikret av Norsk Institutt for luftforskning (NILU). Det burde vært et minimumskrav for å sikre at politikerne har et nødvendig beslutningsgrunnlag i en så viktig sak.

Økende luftforurensning er en stor utfordring for folkehelsen.  Innbyggerne i Horten burde være sikre på at luften de puster inn ikke er en trussel for egen helse og for vegetasjon og økosystemer i kommunen. Et voksent menneske puster ca. 10.000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvalitet har derfor stor betydning for folks helse.

Kommunen neglisjerer folkehelse og «føre var» prinsippet  

I Forurensingsforskriften fremkommer det klart at Horten kommune skal sørge for at allmenheten er oppdatert om luftkvaliteten i kommunen, gjennom å måle og rapportere grad av luftforurensning. Statens veivesen som eier av riksveiene skal medvirke til målinger og tiltak. Kostnader knyttet til oppfølging av forskriftens krav skal dekkes av Statens vegvesen dersom det er riksveier og kommunen dersom det er kommuneveier.

Svevestøv og NO2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer og tettsteder. De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra veitrafikk, boligoppvarming, industri og utslipp fra skip i havn.

Kommuneoverlegen: – Biltrafikken forurenser mest 

«Rapporten» om måling av luftkvalitet har en rekke svakheter. Måleresultatene gir ikke maksimalverdier for trafikkbelastning. Kun forurensningsindikatoren NO2 inngår i målingene. NO2 korrelerer med svevestøv, detaljer om svevestøv-konsentrasjoner i lufta er utelatt. Vurdering av trafikkens totale luftforurensningspotensial, nå og i fremtiden, mangler. De passive målerne gir lav detaljering og viser ingen døgn-topper i forurensningstilstanden. En uavhengig faginstans som NILU burde hatt ansvaret for å analysere data og skrive rapport, minimum etterprøvd og kvalitetssikret kommunens egen rapport.

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av folkes helse og velvære i Horten. Vi må være sikre på at luften vi puster inn ikke er skadelig over tid for helse og for vegetasjon og økosystemer. «Rapporten» som kommunen legger frem gir ikke det vi trenger av kunnskap og fakta om luftforurensningen i Horten, verken nå eller i nær fremtid. Det er behov for faste målestasjoner på sentrale steder, som minimum måler NO2 og svevestøv kontinuerlig men helst også stoffer som benzen og ozon. Dette er eneste måten vi kan overvåke tilstanden på luften vi puster inn hver dag, og sikre oss at tiltak kan raskt iverksettes dersom luftforurensningene er helsefarlig i visse perioder.

Saken skal behandles i kommunestyret på tirsdag. Miljøpartiet De Grønne vil foreslå at det gjennomføres faste målinger av luftforurensningen når det gjelder NO2 og svevestøv, at det måles kontinuerlig for å gi detaljerte rapporter på forurensningsnivå for døgn og time, og at fremtidig trafikkøkning for person- og lastebiltrafikk inngår i rapporteringen.


Svein-Erik Figved, Miljøpartiet De Grønne

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.