I kommunaldirektørens budsjettforslag for 2023, er Karljohansvern barnehage foreslått nedlagt for å spare penger. Ved en nedleggelse av Karljohansvern barnehage, vil det ikke være noen barnehager igjen i Sentrum i nærheten av der de fleste av våre familier bor. Nærmeste sentrumsbarnehage blir i Strandparken, eller Gartnerløkka, som strengt tatt ligger i Holtandalen, ikke sentrum.

Mange av våre foreldre går på voksenopplæringa inne på Karljohansvern. Det å få levert i barnehagen kan derfor bli en stor utfordring for enkelte familier uten bil. Da må de først levere barn i motsatt retning av hjemmet, før de passerer hjemmet igjen på vei til skolen (med motsatt rute på ettermiddagen). Det har i flere år vært jobbet for at minoritetsspråklige familier skal velge å ha barna i barnehage fra et tidligst mulig tidspunkt, for best mulig inkludering og språklæring før skolestart. Dette er av stor betydning også i et samfunnsperspektiv. De ansatte i Karljohansvern barnehage har høy kompetanse på arbeid med inkludering, språk, kultur og mangfold.

Vi er bekymret for at den positive utviklingen der flere og flere velger barnehage tidlig, vil reverseres når det blir større avstand til barnehagen. Kort vei til barnehagen for å slippe å bruke bil er også et bærekraftig tiltak og er en del av FN s bærekraftsmål nr. 13.

Vi mener at man må se på hele barnehagestrukturen før man som kortsiktig mål velger å legge ned på Karljohansvern. Kongsberggruppen skal flytte inn på Karljohansvern med mange ansatte, og det er sannsynlig at flere familier vil velge å bosette seg i kommunen med Karljohansvern som sitt nærområde. Vi har allerede hatt forespørsler fra familier som tenker Karljohansvern barnehage som alternativ, men som også vurderer å bosette seg i Tønsberg. Det er nå det gjelder, og nå familier velger om de vil bo i Horten i forbindelse med flytting av Kongsberggruppen, ikke etter 2030 når eventuell ny barnehage kan stå ferdig!!!

Etter 25 års drift, er noen få år ekstra i påvente av et nytt bygg en bagatell. Bygget barnehagen har tilhold i nå, er ikke spesielt godt egnet og det er et etterslep på vedlikehold, slik det står i budsjettforslaget. Samtidig så er det allerede kjøpt inn kledning og nytt ventilasjonsanlegg, og dette vedlikeholdet er allerede avtalt. Tre kjøkken ble pusset opp i sommer.

Erfaringen vår fra nedleggingen av barnehageavdelingene på Ørnhuset, var at man der la nye gulv, installerte vasker og gjorde flere andre oppgraderinger året før barnehagedriften ble lagt ned. Det ble også da sagt at man skulle spare penger på nedleggelsen. Men faktum var at ingen ansatte mistet jobben, så lønnskostnadene ble overført til andre barnehager. Kommunen fikk ikke sagt opp leieavtalen med Ørn, og annen kommunal virksomhet flyttet inn (helsestasjon for ungdom), etter ytterligere oppussing.

Også denne gangen er det sagt at ingen skal miste jobben, så lønnskostnadene vil fortsatt ligge der. Vårt spørsmål blir derfor: Ved å legge ned Karljohansvern barnehage og spre barna og de ansatte i andre barnehager i kommunen, hva tenker man da skal skje med bygget og allerede avtalt vedlikehold, innkjøpt kledning og ventilasjonsanlegg? Vil man spare noe på drift, eller flytter man annen kommunal virksomhet inn? Da holder ikke de økonomiske argumentene man har for å legge ned! Hva vil man egentlig spare?

Anja Aas- Hansen, plasstillitsvalgt Fagforbundet

Janne-Tove Sandmo, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet