Nærmere én av fem nordmenn har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Likevel er vi milevis unna en reell lik mulighet til deltakelse i det norske samfunnet. Altfor mange møter barrierer for å delta i utdanning, jobb, transport og fritidssysler. Dette vil Arbeiderpartiet ta tak i.

Hvorfor skal over 600.000 nordmenn fortsette å finne seg i å bli systematisk utestengt fra samfunnet? Vi kan ikke lenger akseptere at en så stor andel av befolkningen blir frarøvet livskvalitet og verdighet! For dette er en uunngåelig konsekvens når vi blant annet vet at kun en av ti bussholdeplasser og inngangspartier i offentlige bygge er tilrettelagt for rullestolbrukere – og langt under halvparten av funksjonshemmede får seg jobb.

Når vi står foran en ny stortingsperiode er det viktig for Arbeiderpartiet å gi klar beskjed om at vi ønsker å fortsatt stå sammen med - og løfte - de funksjonshemmedes kamp.

Derfor var det viktig for Arbeiderpartiet å programfeste og stemme for en innlemming av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, i menneskerettighetsloven. Dette handler om så mye mer enn synliggjøring av en gruppe som i for stor grad er usynliggjort i samfunnet i dag. Symboleffekten er én ting, men den virkelige verdien ligger i å i større grad kunne bruke CRPD som rettighetsbasert plattform og styrke rettsvernet til denne gruppen. Høyre-regjeringen har stemt mot dette på Stortinget, og har heller ikke gode resultater å vise til på dette området. I tillegg har regjeringen lagt opp til en svak kommuneøkonomi som har bidratt til å svekke mange tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser ute i kommunene. Det er bekymringsfullt.

Gjennom systematisk og målrettet innsats skal Arbeiderpartiet jobbe for et moderne, inkluderende og likestilt samfunn med plass for alle. Arbeiderpartiet skal bygge ned hindre for deltakelse, styrke arbeidet mot diskriminering og arbeide for et mer inkluderende samfunn.

Det nye partiprogrammet vårt er krystallklart på en rekke områder som omhandler å bedre livet og hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal iverksette en rekke tiltak som skaper et åpent og inkluderende arbeidsliv. Vi skal jobbe knallhardt for universell utforming av hverdagen og samfunnet for alle, og økt tilgjengelighet slik at alle kan delta i ulike aktiviteter; ha bedre livskvalitet og være en ressurs. Den norske skolen skal være likestilt – det betyr at den må være tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever, uansett hvem de er og hvilke behov de har. Vi vil sørge for at ordningen og finansieringen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner.

Ingen mennesker skal diskvalifiseres fra arbeidslivet, utestenges fra det sosiale fellesskapet eller hetses på bakgrunn av sin hudfarge, tro, funksjonsevne eller seksualitet – og ingen minoriteter skal diskrimineres. Mennesker er ulike, men alle har samme verdi. Alle skal ha like muligheter for å kunne delta i samfunnslivet og bli en del av inkluderende fellesskap.