Men studier viser at det ikke stemmer. Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet 42 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. Konklusjonen var at om kråkene fjernes vil det ikke bli større bestander av andre arter.

I en undersøkelse fra 1993 ble kråkefugler og måker fjernet fra et myrområde i Skottland. Fjerning av kråkene og måkene hadde ingen innvirkning på andre fuglearter, og en økning i predasjon fra rev ble registrert. En kanadisk studie fra 1995 viste at hekkesuksessen til ender i to områder der kråkene ble fjernet ikke skilte seg fra hekkesuksessen i to kontrollområder der kråkene ikke ble fjernet. Prosjektet «Kameraovervåkning av hønsefuglreir» (Trøndelag og Hedmark 2010-2012) viser at kråker har en svært lav predasjon på reir, tilsvarende den som gjelder for løse hunder.

En stor del av kråkene som oppholder seg i Norge i vinterhalvåret er trekkfugler fra øst. Kråkene som skytes i Norge, og som det betales skuddpremie på, kan derfor være kråker fra andre deler av Europa som ikke hekker i Norge. Det er mange grunner til å la være å skyte kråker. Ved å skyte alfa-par som krever store revir i hekketida, åpnes området for flere ungkråker som krever mindre revir. Kråker er byttedyr for rovfugl, og med færre kråker vil rovfuglenes predasjon i større grad rettes mot andre fuglearter, blant annet rype og storfugl – arter som jegerne ønsker å skyte flere av.

Kråker er ellers viktige varslere i forhold til rovdyr og rovfugler, og bidrar dermed til økt overlevelse for andre fuglearter. Det er ikke den naturlige predasjonen som er grunnen til omfattende fugledød over hele verden, men nedbygging av naturområder, intensivt jordbruk, jakt, forurensning, klimaendring og annen menneskeskapt påvirkning.

Det er på disse områdene vi må sette inn tiltak. Vi kommer ingen vei ved å utpeke syndebukker i naturen og gi dyrene skylden for det som vi selv har ansvar for.