De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen er pårørende i korte perioder, mens andre er pårørende store deler av livet. Det er uansett verdifullt å ha noen som bryr seg og kan hjelpe i en vanskelig tid. En venn, nær familie eller en god nabo.

Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Hvert år gjør de en ulønnet arbeidsinnsats lik 136.000 årsverk. Til sammenligning utgjør de kommunale omsorgstjenestene 142.000 årsverk. Det er klart flest kvinner som er pårørende og som også opplever å sykemelde seg av omsorgsbelastningen, de får en dobbelt belastning, både fordi de må ta en større omsorgsbyrde, og fordi de rammes økonomisk. Kreftforeningen vil gjøre det enklere å være pårørende.

Vi anerkjenner regjeringens viktige arbeid på området. Rett før årsskiftet la regjeringen frem en ny pårørendestrategi «Vi - de pårørende» som nettopp skal bidra til å anerkjenne pårørende som en viktig ressurs. Målet er at pårørende skal kunne leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid, og ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familien eller andre. Vi har store forventninger til at hovedpunktene i denne strategien blir fulgt opp.

Videre vil vi jobbe for å få på plass pårørendepenger, en ytelse tilsvarende pleiepenger. I dag er det ikke mulig å være sykemeldt på bakgrunn av annens sykdom. I tillegg til den psykiske og fysiske belastningen, kan du som pårørende risikere store økonomiske utfordringer over tid. Det er behov for en lovendring som sikrer riktig navn på riktig fravær. En ny ordning vil underbygge riktig diagnosekode og ytelse når fraværet skyldes belastningen på pårørende.

4. februar markerer vi «Verdens kreftdag» sammen med alle pasientforeningene på kreftfeltet. Målet er å sette fokus på at pårørende og etterlatte skal oppleve at deres innsats har en stor verdi som må verdsettes på en bedre måte enn i dag.

I snart et år har koronapandemien hengt over oss som en mørk skygge og gjort det vanskelig for Kreftforeningen å lage gode og trygge lokale møteplasser for pårørende som trenger å treffe andre i samme situasjon, prate sammen og lære av hverandres erfaringer. Et enda større ansvar har falt på mange pårørende i denne vanskelige tiden.

Derfor ønsker vi i Kreftforeningen sammen med pasientforeningene å hylle og anerkjenne innsatsen som gjøres av de mange tusen pårørende.