Et nytt skoleår er i gang. For mange et helt nytt liv, for andre en ny start. SV ønsker elever, lærere og alle med tilknytning til skolen, lykke til med nytt skoleår. Etter nærmere et og et halvt år med pandemi og unntakstilstand i samfunn og skole, ønsker vi alle et mer normalt skoleår med undervisning i trygge miljø og faste rammer. Det er det beste grunnlag for læring og sosial utvikling.

Skolen legger grunnlag for et godt liv og aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

SV vil ha en inkluderende fellesskole som sikrer alle barn og unge et godt og fullverdig

opplæringstilbud. Skolen er møteplass for barn og ungdom med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Det er viktig for lokalsamfunn å ta vare på det fellesskap skolen utgjør. Her møtes alle. Den offentlige fellesskolen har i alle år utdannet det norske folk. Norge hevder seg meget godt i konkurransen som verdens beste land å leve i. Det norske modellen med en felles skole for alle barn må ta sin del av ansvaret og æren for det. Alle har gått gjennom den samme skolen. Det gir alle like muligheter. Derfor vil SV beholde og styrke fellesskolen.

Det viktigste skolen kan gi elevene, er selvstendighet og nysgjerrighet. Da vil lærelysten komme. Lærerne må få større pedagogisk frihet og ha mer tid til hver enkelt elev. Dokumentasjonshysteriet må begrenses. SV ønsker en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, og hvor lekser gjøres på skolen. Dybdelæring skal gi elevene varig kunnskap. Skolen må ha plass til kreativitet og kultur, og gi elever glede over å lære og mestre. En mer praktisk skole krever nye undervisningsformer og nye arbeidsmåter. Dette forutsetter tett kollegialt samarbeid. Det må settes av tid i undervisningen som gir rom for aktiv læring. SV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO. Gratis SFO skal sikre barna et fellesskap med lek, fysisk aktivitet og kultur, uavhengig av foreldres inntekt og bakgrunn. SFO må få økte ressurser og flere ansatte. Som et av veldig få land i Europa serveres ikke norske barn mat på skolen. Det er en skam, og må innføres over tid.

Den største utfordringen i norsk skole ligger i frafallet i videregående. Det er sløsing med menneskelige ressurser, ille for de det gjelder, og skaper utenforskap og fattigdom. Det er dyrt for Norge. Høyreregjeringa har stått for økt teoretisering av skolen, der barn måles med standardiserte prøver. Dette er i stor grad styrende for undervisninga og fører til at mange barn faller fra. Tydelige tegn på motløshet ser vi langt ned i skoleløpet. Det er en menneskelig helt naturlig reaksjon, når en ikke får til det en blir satt til å gjøre. Skolen må dyrke fram et større mangfold av ferdigheter med praktisk læring i alle fag så alle elever har mulighet til å lykkes og få sine drømmer realisert.

SVs viktigste satsinger i skolen er:

- SFO blir gratis. Det som foregår i skolen skal være gratis og tilgjengelig for alle.

- Gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring.

En viktig faktor ligger i forbedret kommuneøkonomi. SVs budsjettforslag styrket kommunene med 10 milliarder kroner. Det ville gitt kommune-Norge betydelig styrket økonomi og sterkere satsing på skole.