Med Ap ved makten står vi ved et veiskille der vi risikerer at mye av det gode som er bygget opp i barnehagesektoren, blir bygget ned.

I dag finnes det om lag 3000 private barnehager som til sammen utgjør halvparten av barnehagesektoren. Foreldre kan velge den barnehagen som best dekker barnets og familiens behov, i stedet for at kommunen ensidig velger barnehage for dem.

Nå vil AP innføre et tydelig og strengt økonomisk regelverk for private barnehager slik vi har for private skoler» (der det ikke er tillatt med fortjeneste), og videre at det ønsker å «innføre et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager».

Dersom private ikke lenger skal få lov til å ta ut utbytte, vil det føre til at de fleste av disse aktørene vil trekke seg ut av sektoren.

Hvordan Ap vil erstatte disse og sikre full barnehagedekning er høyst uklart og kan bli en stor utfordring.

Forslaget om finansiering av private barnehager er en alvorlig trussel mot kvaliteten på tilbudet til barna, og det store mangfoldet som er bygget opp i sektoren gjennom flere tiår.