Landbruksansvarlig Rolf Magne Vindenes forteller at rådyra har greid seg bra gjennom vinteren 2017. Stammen i Horten er beregnet til 552 rådyr. For den neste jaktsesongen foreslår Vindenes en fellingskvote tilsvarende ett rådyr per 150 dekar.

Bør skyte kalver

Vindenes vil opprettholde henstillingen om kalveavskyting på 30 til 50 prosent også for årets jaktsesong. Jegerne og grunneiere med jaktrett er pålagt å rapportere relevante opplysninger til rådyrprosjektet i Borre. Grunneierlaget i Borre har sitt eget hjortevald. Rolf Magne Vindenes.

Rolf Magne Vindenes informerer om at fellingsprosenten i fjor endte på 55 prosent av kvoten. Av uttaket utgjorde kalveandelen 48 prosent. Skyting av kalver er gunstig for utviklingen av bestanden, men skytingen må ikke være så høy at den hindrer tilvekst. Kjønnsfordelingen i fjorårets resultat ble 48 prosent hanndyr og 52 hunndyr.

LES OGSÅ: Rådyr i skolegården fanget på film – jaget Maja (11)

Snill vinter

Klimaet er av avgjørende betydning for om rådyra overlever vinteren eller ikke. Rolf Magne Vindenes viser til at vinteren 2017 var gunstig for rådyra med lite snø og kulde i Horten kommune. Han er ikke kjent med tilleggsfôring av rådyr sist vinter. Kondisjonen hos rådyra antas å være god ut fra observasjoner gjennom vinter og vår. Vår lokale stamme av rådyr virker å være stabil og høstingsdyktig.

 

Reven lusker

Rådyrprosjektet i Borre anbefaler at det totale uttaket for rådyr i Horten kommune ikke overstiger 192 dyr.

Rundt neste busk lusker reven som dreper rådyr. Kontroll med revebestanden har derfor fortsatt stor betydning for hvor mange rådyr som kan feire nyttår. En god balanse mellom rev og rådyr må opprettholdes, påpeker Vindenes, uten å gå nærmere inn på om balansen skal være gunstig for rådyr eller rev.

LES OGSÅ: Visste du at Horten har 17 områder der du ikke kan gjøre som du vil?

Flere fiender på vei

Gaupa er i ferd med å innta Vestfold. Rolf Magne Vindenes viser til observasjoner i Horten av gaupe som streifdyr. Dersom gaupa i tida som kommer velger seg Horten som et mer stabilt sted for opphold, vil kattedyret påvirke rådyrbestanden direkte. Gauper jakter rådyr for å skaffe seg mat. Likevel mener Rolf Magne Vindenes at det ikke som nødvendig å ta hensyn til gaupa ved tildelingen av fellingstillatelser.

En langt større fiende for rådyra er biltrafikken. Riksvei 19 fra Hortenstunnelen til rundkjøringa på Borre er en strekning der mange rådyr krysser den sterkt trafikkerte veien, og hvor flere rådyr mister livet i løpet av året. Antall rådyr som dør i trafikken har holdt seg stabilt på cirka 50 dyr i året. I fjor ble 45 rådyr drept i trafikken.

Hjorten kommer

Hjorten har beveget seg inn i Horten de siste tiårene. Det betyr at kommunen også åpner for jakt på hjort. I 2016 kunne Borre grunneierlag felle to hjort. Det ble ikke gjort under den ordinære jakten i fjor, men en hjort ble avlivet etter å ha blitt påkjørt av bil. Rolf Magne Vindenes forteller at stammen av lokal hjort er i vekst, og antall observasjoner i Horten av dyret øker. Høstens elgjakt vil foregå utenfor grensene til Horten kommune. Få eller ingen elger krysser E18.

Hovedutvalget for klima. miljø og teknikk skal denne uka behandle saken om rådyr som er uten økonomiske konsekvenser for Horten kommune.