Jeg har over lang tid snakket om hvor viktig det er med vekst i Horten. Hver gang blir jeg møtt med at nå skal jeg og Høyre rasere og ødelegge Horten. Nå løper vi kapitalens ærend og nå blir det slutt på tur- og friområder. Jeg blir også møtt med argumenter om at Horten ikke trenger å bli flere. At vi er akkurat passe store og sånn bør det være. Alt sammen er etter min mening helt feil.

Å ønske befolkningsvekst i Horten er ikke å rasere Horten. Det er å sikre at alle innbyggere også i framtida kan få gode kommunale tjenester. Derfor er det viktig å forklare mitt ønske om vekst, med tall om framtidige utfordringer i Horten. Vi snakker ofte om at eldrebølgen kommer, men sjelden hva det betyr i praksis.

Anslag fra SSB sier at antall hortensere over 70 år vil øke fra ca. 4000 i dag, til over 6000 i 2040. Andelen hortensere som er pensjonister øker fra om lag 18 % i dag til 26 % i 2040. Det betyr også at forsørgerbyrden vil øke betydelig framover, da det vil bli færre personer i yrkesaktiv alder per pensjonist. Enkelt forklart, det blir færre i arbeid som skal bidra til felles velferdstjenester for alle innbyggere, framover.

Konsekvensen av eldrebølgen er at utgifter til helse- og omsorgstjenester for eldre, vil vokse sterkt i årene framover. Kommunen har i tidligere rapporter vist at utgiftsbehovet innen pleie og omsorg er anslått å kunne øke med ca. 50 % fram mot 2040.

Utfordringen, som ingen av oss kan lukke øynene for, er at vi må finne penger for å dekke dette utgiftsbehovet som vi vet kommer.

Da er det tre muligheter. Å øke inntektene ved å innføre eiendomsskatt. Dette er ikke et alternativ jeg ønsker. Å kutte i andre kommunale tjenester. Dette er ikke et alternativ jeg ønsker. På lik linje som at eldre fortjener en verdig eldreomsorg, så fortjener også barn, unge og alle andre innbyggere gode velferdstjenester.

Da gjenstår det ett alternativ, og det er å jobbe for å få flere unge, yrkesaktive mennesker til å flytte til Horten. Dette vil være viktige skatteinntekter som er med å finansiere at Horten kommune også i framtida skal kunne levere gode tjenester til alle innbyggere.

Når jeg snakker om vekst, handler det ikke om å rasere Horten. Det handler om å skape en bærekraftig og god kommune også for framtida. For å få det til, må vi evne å tenke langsiktig, men handle her og nå.

Jeg ønsker vekst, men respekterer at andre har ulikt syn på hva Horten skal være i framtida. Men én ting har vi uansett til felles, vi eier den samme utfordringen: utgiftsbehovet til eldrebølgen. Og den må løses åkkesom.