Hvordan vi utvikler havnene våre er med på å avgjøre om vi når klimamålene.

Norcem i Brevik skal rense sementproduksjon for karbon. Den korte avstanden fra fabrikken til Grenland Havn i Brevik, viser seg ikke bare å være regionens fremste fortrinn for store investeringer. Nærheten blir nå også avgjørende for utviklingen av all fastlandsindustri med karbonfangst og lagring.

Karbonet som skal fanges i sementproduksjonen, trenger bare bringes noen hundre meter ned til tankskip ved havna, og transporteres derfra til Øygarden på vestlandet, hvor karbonet injiseres langt under havbunnen gjennom rør. De gode forholdene i Brevik har dermed medvirket til at regjeringen tør satse 25 milliarder kroner på karbonfangstprosjektet. Og det sier ikke rent lite om hvor viktig tilgangen til havneområder er for verdens klimatiltak og utvikling av grønn industri.

Derfor er det viktig at vi er bevisste på havnene når vi utvikler næringstomter, rullerer arealplaner, prioriterer samferdselsløsninger og legger til rette for infrastruktur for energi. Havneområdene må unngå å bli omdisponert til boliger, og løsninger for industri, kraft og nett må sees i sammenheng med skipsfartens behov. Kommuner og fylkeskommuner med interesse i eksport på sjø må fremme disse interessene inn mot sentrale myndigheter.

Godshavnene i Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Agder har nylig inngått samarbeid for å fremme god politikk for havnene langs hele Oslofjorden og Skagerak. Havnesamarbeidet skal fremme grønne havner og grønn skipsfart, med økt aktivitet på sjø og lavere klimagassutslipp. For Vestfold og Telemark gjelder dette først og fremst havnene i Larvik og Grenland. Jeg håper på sikt at horisonten kan utvides til havner som i Horten og Sandefjord også, der noen av de mest innovative løsningene i grønn skipsfart er under utvikling.

Et så stort klyngesamarbeid som godshavnene har inngått, er unikt i europeisk samarbeid. Jeg håper regjeringen og samferdselsministeren merker seg dette i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Fra Vestfold og Telemark fylkeskommune var godshavnenes tilknytning til riksvei og jernbane blant de prioriterte ønskene til transportplanen. Det kunne vært mer. Persontrafikk får gjerne større oppmerksomhet enn godstransport. Kanskje er det flere velgere som fenges av buss, vei og tog, enn av farleder, gods og havneanlegg. Men desto viktigere er det med politisk våkenhet på dette området. Det er tung, men vesentlig næringsutvikling. Hvor klimavennlig norske verdikjeder er, vil kunne stå og falle på tilgangen til sjøen.

Det kan være fristende å bygge boliger med sjøutsikt - men vi må ikke glemme utsikten for sjøtransporten. Da må havnene ha gode vilkår og offensiv satsing.