I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det bevilget 400 millioner kroner ekstra til asfaltering, penger som kommer i tillegg til det som lå i budsjettet fra før av.

Dette er altså midler som kommer i tillegg til prosjekter og tiltak som allerede var planlagt for 2021 av fylkeskommunen. Nå er tiden inne for å søke om midler fra denne potten.

Ekstrabevilgningen er med på å gi fylkesveiene et nødvendig løft. Vi vet at det er et etterslep på veivedlikehold. Det er fylkeskommunen som har ansvar for fylkesveiene. De to tidligere fylkene satte av mer midler enn dagens sammenslåtte fylkeskommune gjør. Det er et stort etterslep i Vestfold og Telemark, og ekstramidlene fylkeskommunen kan søke om er et bidrag til å gjøre veinettet bedre og tryggere.

Det er ikke krav om at fylkeskommunen er med å delfinansiere for å få midler fra denne potten, men det forutsettes at tildelte midler faktisk går til veivedlikehold.

Det er Statens vegvesen som forvalter ordningen. Søknadsfristen er 15. februar.

I løpet av denne regjeringsperioden har samferdsel vært budsjettvinneren. Samferdselsbudsjettet er doblet i løpet av disse syv årene, noe som har ført til at flere veier er bygd, og flere gamle veier er oppgradert og gjort tryggere å ferdes på.