De nåværende eierne av Gamle Horten Gård har fått avslag på sin søknad om dispensasjon etter kulturminneloven paragraf 15 – hva gjelder Brannsikringstiltak Gamle Horten Gård:

«Kulturarv avslår søknaden med begrunnelse i at de samlet medfører vesentlige inngrep i kulturminnet», men kulturarv skriver videre; «Dersom det skulle være aktuelt med justeringer av de omsøkte tiltakene eller å gjennomføre noen av de mindre vesentlige tiltakene, så er vi åpne for å vurdere det i en ny søknad. Vi vil imidlertid oppfordre til å utrede alternativer som krever mindre omfattende inngrep i den fredede bygningsmassen når det kommer til brannsikring. VI bidrar gjerne i en dialog for å avklare tålegrensene for fredningen.» Kulturarv viser også til at vedtaket kan påklages til Riks antikvaren, jfr. Forvaltningsloven (fvl) paragraf 28 og avslutter; «Dersom det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt.»

Hadde undertegnede eid Gamle Horten Gård og ønska å bruke eiendommen til gjestgiveri, hotell og kultur – så hadde vi nok hivd oss rundt og klaga på vedtaket og sendt inn en ny søknad og takka ja til tilbudet om god hjelp fra kulturarv - og da hadde vi nok kanskje fått et positivt svar - men ikke veit vi hva dagens eiere har gjort eller vil gjøre, men vi tror at de kanskje fikk det svaret de ønska seg og at de nå sitter helt stille og venter på at Arbeiderpartiet skal si ja til at Gamle Horten Gård og Gjestgiveri blir bygd om til private leiligheter.

For et år siden satt kommunestyret klar til å si nei til private leiligheter, for Arbeiderpartiet var bundet av et vedtak i et medlemsmøte som ikke ville privatisere Gamle Horten Gård – men i siste øyeblikk trakk eierne saken og sendte en søknad om brannsikring av eiendommen som medførte så vesentlige inngrep i kulturminnet at de var temmelig sikre på at de ville få avslag – og avslag fikk de og omkamp blei det og ingen veit hvor haren hopper - og ikke veit vi, men det kan jo være at Arbeiderpartiet hopper bukk over medlemsmøtets vedtak om ikke å privatisere Gamlegården og ikke erstatte kultur- og overnattingsprosjektet med private leiligheter - og ikke veit vi, men da tror vi at vi kanskje ikke melder oss inn i Arbeiderpartiet allikevel…