Denne dekkeleggingen er en del av de 120 kilometer med ny asfalt som i år skal legges på veier og sykkelstier i fylket vårt. Ny asfalt gjør det tryggere og mer effektivt å ferdes på våre fylkesveier. Fylkestinget har for i år vedtatt å øke asfaltbudsjettet med 4 millioner utover det som var foreslått. I tillegg får fylket 15 millioner kroner ekstra fra staten som følge av budsjettvedtaket i Stortinget før jul. Dette gjør at vi får lagt mer asfalt enn planlagt. Det er dessverre langt fra nok.

Bevilgningene til vei har i de siste Nasjonale transportplanene økt betraktelig. Samtidig er vedlikeholdsetterslepet på våre fylkesveier historisk høyt. Vi er rett og slett i ferd med å utvikle et system med «A- og B-veier» i Norge. Riksveiene som de gode og trafikksikre veiene, og alt for mange fylkesveier som det motsatte.

Stortinget har for 2021 også bevilget 400 millioner kroner i en egen tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveier, som alle landets fylkeskommuner nå kan søke om ekstra midler fra. Dette er bra, og vil komme godt med. I Vestfold og Telemark fylke alene er det imidlertid et vedlikeholdsetterslep på om lag 4 milliarder kroner. I praksis ser vi alle det på veier rundt i vårt fylke som tidvis knapt er kjørbare!

Nasjonale myndigheter kan med rette peke på fylkeskommunene og si at fylkesveier er fylkenes ansvar. Det er riktig, og det ansvaret tar vi. Vi skal effektivisere vår drift, og drive rimeligere for å oppfylle ansvaret og frigjøre så mye penger som mulig til gode veiprosjekter.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har derfor blant annet vedtatt en ny form for drifts- og vedlikeholdskontrakter på våre om lag 3100 kilometer med fylkesvei. Det var et av fylkestingets viktigste vedtak i 2020.

Men herfra til å ta inn et etterslep i Vestfold og Telemark fylke på 4 milliarder kroner går det ingen realistisk vei. Hvis vi legger et etterslep på 4 milliarder kroner til grunn, og at fylkestinget – som for budsjettåret 2021 – må øke de årlige bevilgningene med om lag 80 millioner kroner for at etterslepet ikke skal bli enda større, vil det koste nesten 300 millioner kroner i året i 20 år å ta igjen etterslepet.

300 millioner kroner i året tilsvarer å legge ned det meste av fylkeskommunens satsing på kultur og næring i 20 år, eller kutte om lag 200 skoleklasser i videregående opplæring. Det er, for å si det forsiktig, ikke realistisk.

Vi trenger derfor nå en samferdselsminister som gjennom Nasjonal transportplan erklærer seg som vedlikeholdsminister. Det trengs en fylkesveipakke! Og skal forfallet tas igjen, nytter det ikke med millioner. Dessverre.

Vårt fylkes innstendige oppfordring til Stortinget er den samme: Dette kan ikke fortsette! Vi må sammen legge en plan for å stoppe forfallet på fylkesveiene! Så gode Storting: Vi trenger at dere stiller opp for det kjedelige og trauste. At dere stiller opp for pukk og asfalt. For duk, bærelag og gravemaskiner– og prioriterer å vedlikeholde de veiene vi allerede har.