Skal Vestfold og Telemark fylkeskommune bestå eller deles i to? Spørsmålet er til høring og skal debatteres i alle kommunene i fylket frem til beslutning i fylkestinget 15. februar 2022. Klyngen Green Industry Cluster representerer nærmere 100 bedrifter med ca 30 milliarder i omsetning. Vi setter pris på ytringsmuligheten i høringsrunden som varer frem til 27. januar. Nesten uten unntak representerer vi en stemme for å beholde dagens sammenslåtte fylkeskommune.

På lik linje med fylkeskommunens høringsrunde, har klyngen spurt sine medlemsbedrifter før denne uttalelsen ble skrevet. Samtlige bedriftsledere har fått et spørreskjema med en del påstander hvor disse to representerer over 90 prosent:

  • Tullete bruk av ressurser. Det er fordeler og ulemper med begge, men syns ikke vi skal bruke mer tid og penger på spørsmålet, men hente ut gevinster av det som er igangsatt.» (70 prosent)
  • «Helt feil! Fusjonen ga helt nye muligheter for mer slagkraftige enheter, og økt samarbeid for og mellom aktørene i næringslivet. La oss bare fortsette, vi ser allerede nå at dette går i riktig retning.» (22 prosent)

Vi har ikke tatt stilling til om fusjonen var smart, kun om det er riktig å reversere den. De viktigste signalene industri og teknologibedrifter ønsker å gi i debatten er følgende: Grunnlaget for gode liv er hvordan vi steller med kloden, og hvordan vi møter menneskers behov. Begge deler er avhengig av at vi skaper verdier til fordeling gjennom lønnsomme bedrifter. Disse tre - kloden, mennesker og bedrifter står sammen i det vi kaller trippel bunnlinje. Den ene er like viktig som den andre. Og de tre er avhengig av hverandre. Ledere, enten de er i offentlig eller privat sektor, lever i det samme behovet for balanse mellom disse tre. Vi omtaler det også som bærekraft. Fylkeskommunen spiller i 2022 en større rolle i utvikling av et bærekraftig samfunn enn noen gang tidligere. Vi som har ansvaret for næringslivet opplever at vi er et tospann. At vi drar i samme retning. At vi deler samme ansvar. Bygger en bedre delingskultur sammen.

Forutsetningen for en god politisk fordelingspolitikk, er at noen bringer verdier til bordet vi kan dele. Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i peke ut retning og invitere aktørene som sammen kan bidra til innovasjon og samarbeid som igjen gir økt verdiskaping. På samme vis deltar fylkeskommunens folk som en likeverdig del i klyngens arbeid. Det er skapt en sterkere delingskultur, forsterket med både mer bredde og på noen områder større dybdekompetanse i det sammenslåtte fylket. I de neste 20 årene er klimautfordringene den vilt viktige oppgaven vi står sammen om. Lykkes vi ikke med dette, blir veldig mye annet lite vesentlig. Derfor blir spørsmålet som bør veie tyngst i diskusjonen om skilsmisse eller ikke: Bidrar det positivt eller negativt for å løse klimautfordringene? Vi mener vi står sterke med det arbeidet som er påbegynt.

Det viktigste elementet i en næringsvennlig politikk er forutsigbarhet. Viktigere enn gode enkelttiltak, er forutsigbarhet. Bedriftsetablerere kan regne på fordeler og ulemper i sine regneark. Men uforutsigbarhet gir den samme etablereren ønske om å lukke regnearket og finne et annet sted. Derfor oppfordrer vi politikere til å vise raushet nok til å gjøre det beste ut av beslutninger som er fattet, ikke bruke rausheten til å finansiere reversering. Det kan sende et signal om politiske prinsipper viktigere enn forutsigbarhet.

Naturlovene er forskjellige for deling av fysiske ting kontra ikke-fysiske: Deler du et eple, en krone eller et landområde blir delene mindre. Deler du kunnskap eller entusiasme blir den større. En klynge, en region, et fylke har derfor en stor mulighet dersom den utnytter disse naturlovene og skaper arenaer for å dele kunnskap eller forankre mål som skaper entusiasme hos flere. God delingskultur betyr mer enn god fordeling - kaka blir større, det blir mer å dele.

Mange opplever at fusjonen er et arrangert ekteskap. Det vekker følelser. Det er mange sterke og gode følelser knyttet til de gamle fylkenes merkenavn. Sannsynligvis er det få som har vurdert å tatovere «Vestfold og Telemark» på overarmen. Men et ekteskap kombinert av personer med forskjellige tatoveringer har fungert godt i generasjoner. Vi verdsetter de nye folka som nå møter opp i vårt nettverk, og liker muligheten for å få være del av andres. Litt tabloid fremstilt er vi den perfekte alliansen: Telemarks historie med å skalere teknologi til det vi kaller industri, og Vestfolds mer kommersielle styrker. La oss ikke dele fylket, men skape delingskultur gjennom å bygge videre på åpne og kompetente folk som sammen vil skape noe større.

Skulle det bli fylker i bevegelse om Viken fordeles på nytt, inviterer vi gjerne Buskerud med i familien!