De fleste bor godt i Horten i dag, men det gjelder ikke alle.

Høyre mener at vanskeligstilte som mangler et fast sted å bo og som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

Vi i Høyre vet at levekår og boforhold er av stor betydning for folkehelsen. Dårlige boforhold kan ha negative helseeffekter, og motvirke utjevningsmålet i folkehelseloven. Det å eie egen bolig og ha tilstrekkelig egenøkonomi, er av stor betydning for å utjevne sosiale forskjeller i helse. Det er en signifikant sammenheng mellom dårlig økonomi og psykiske og fysiske helseplager.

Å bo trygt og godt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og kunne ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.

Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Det er derfor viktig å forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv.

Fra å leie til å eie bolig er god Høyre-politikk

Vi i Høyre ønsker å bidra til at flest mulig vanskeligstilte på boligmarkedet, de med varig lav inntekt, gjøres i stand til å eie egen bolig. Dette gjelder spesielt barnefamilier, som etter Husbankens og kommunens målsetting skal utgjøre minst 50 prosent av startlånsmottakerne.

Flere studier antyder en sammenheng mellom helse og eie-/leieforhold, og funnene viser gjennomgående at de som eier egen bolig har bedre helse. Samtidig vil det å eie en bolig være et uttrykk for et visst ressurs- og velstandsnivå.

Eie-/leieforholdene vil også ha betydning for flyttemønster og grad av stabilitet i et nabolag. Husbanken har gjennom tilbudet om startlån bidratt til at flere husstander har gått fra å leie til å eie egen bolig.

Startlån er etter Høyres oppfatning ett av mange viktige virkemidler for å bekjempe barnefattigdom. Gjennom startlånet får også vanskeligstilte med varig lav inntekt mulighet til eie egen bolig.