Regjeringen-Solbergs forslag til forsvarsbudsjett for 2022 er på om lag 69 milliarder kroner. For sjette år på rad ser vi en betydelig bevilgningsøkning til Forsvaret. Nå melder også resultatene seg. Reaksjonsevnen, utholdenheten og kampkraften er betydelig bedre enn da Solberg-regjeringen i 2013 inntok Forsvarsdepartementet.

Davrende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen iverksatte i 2013 en offentlig selvransakelse om tingenes tilstand i Forsvaret. Konklusjonen var nedslående. Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling hvis ikke forsvarsbevilgningene ble betydelig økt. Brått ble det slutt med årevis med fortielser om tingenes tilstand i Forsvaret.

Første fase i oppbyggingen av Forsvaret har vært å sette det Forsvaret vi har i stand. Store summer er brukt til å sette materiellet i stand og sørge for nok reservedeler og beredskapsbeholdninger. Grunnmuren måtte først repareres, deretter økt aktivitet, og anskaffelse av nytt materiell. Nå fornyes forsvaret på bred front, nye jagerfly, maritime overvåkingsfly, luftovervåkningsradarer, ubåter, artilleri, kampluftvern, stridsvogner, kystvaktskip, flere kampvogner, tunge ingeniørkjøretøy, feltvogner til HV, håndvåpen osv. I påvente av at nye våpensystemer og nytt materiell er fullt operativt, oppgraderes og forlenges levetiden på eksisterende systemer, eksempelvis sjøforsvarets fartøyer.

Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt fra 43 milliarder til 69 milliarder kroner. Om lag 30 prosent av forsvarsbudsjettet brukes på materiellinvesteringer, mot NATO-kravet på 20 prosent. Forsvaret har under Solberg-regjeringen gått fra å være statsbudsjettets taper, til en av statsbudsjettets vinnere. Forsvarsbudsjettet skal etter gjeldende langtidsplan øke med over 17 milliarder innen 2028, og Forsvaret skal vokse med flere tusen soldater og befal.

Forsvaret var i mange år preget av kronisk underfinansiering. Ubalansen mellom vedtatt struktur og stortingsbevilgningene brakte Forsvaret mot kanten av stupet, et uføre som Forsvaret nå er ute av. Den største trusselen mot Forsvarets positive utvikling er løfter uten vilje til finansiering. Da er veien kort tilbake til fortidens synder.