Rødt vil derfor i kommunestyrets møte 16. desember foreslå at administrasjonen utreder disse tre sakene på nytt, hver for seg;

1. Barneboligen utredes på nytt med utgangspunkt i å dekke tjenestebehovet til de barna som kommunen, etter utredning, plikter å gi slikt tilbud. Boligen bør være enebolig, rekkehus eller leilighet i den vanlige boligmassen, med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres bolig hvor flere enn fire barn bor og det bør ikke være avlastingsplasser der barn bor fast. De som bor sammen trenger først ro og trygge omgivelser og bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Brukerorganisasjoner, foreldrerepresentanter, tillitsvalgt og verneombud må involveres i utredningen. Relevant lovverk må danne grunnlaget for utredningen; Lov om barneverntjenester, Barnekonvesjonen, Helsetilsynets veileder: Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger og Helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-2.

2. Behovet for avlastingsplasser som kan erstatte avlastingstilbudet på «Freia, fart og fritid» må utredes som egen sak. Brukerorganisasjoner, foreldrerepresentanter, tillitsvalgt og verneombud involveres i utredningen. Gjeldende lovverk må ligge til grunn for utredningen.

3. Oppgradering/renovering av Dagsentrene i Kongeveien og Ludv. Løvaasgate utredes. Utredningen må også omfatte en vurdering av behovet for kapasitetsutvidelse. Brukerorganisasjoner, foreldrerepresentanter, tillitsvalgt og verneombud involveres i utredningen. Kostnadene til prosjektene justeres i kommende budsjettprosesser.