1. Budsjettet er ikke bærekraftig. Horten kommune mangler 70 årlige skattemillioner, for å være på nivå med den norske gjennomsnittskommunen. Horten har høy gjeld, men svak befolkningsutvikling, andelen i arbeidsfør alder synker, folkehelseprofilen byr på store utfordringer. Andelen eldre øker med 20 prosent fram mot 2030 og med 90 prosent fram mot 2060.

LES OM FLERTALLETS BUDSJETTFORSLAG HER (+)

Flertallspartiene sier nei til økte inntekter, men øker investeringene. Flertallspartiene bryter en av tre økonomiske handlingsregler, ved ikke å sette av 10 millioner av kommunens frie inntekter til å redusere låneopptak i investeringsbudsjettet. Flertallspartiene vedtar å kutte cirka 8 millioner i driftsbudsjetter i 2020 og nye 14 millioner i 2021-2023. Flertallspartiene finansierer nye tiltak ved å bruke fondsmidler, selge eiendommer eller ved å kutte i Bakkeåsen omsorgsboliger – ikke gjennom å øke kommunens inntekter.

2. Flertallspartiene satser ikke på nødvendige forebyggende tiltak for barn og unge. De tar ikke ressurssituasjonen i barnevern, barnehage og skole alvorlig nok. Ståstedsanalysen fra Telemarkforskning, datert mai 2019, viser at vår folkehelseprofil er rangert som nummer 395 av 422 kommuner. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt er økende i Horten kommune, med særlig sterk økning siden 2005.

Andelen fattige barn i Horten var i 2017 på 11 prosent og har over tid vært høyere enn både Vestfold og hele landet. Andelen med barnevernstiltak i Horten ligger høyere enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig, og tall fra ståstedsanalysen viser at på listen over «mobbing» og«plaget av ensomhet», ligger Horten som nummer 403 og 411 av 422 kommuner.

Blant ungdomsskoleelever i Horten opplyser 19 prosent å ha vært mye plaget av depressive symptomer, blant elevene på VGS1 gjelder det 26 prosent. Andelen i Horten er høyere enn i landet for øvrig. Flertallspartiene foreslår ikke å forsterke ressurssituasjonen i barnevernet, foreslår ikke å innføre gratis barnehage for lavinntektsfamiliene, foreslår ikke nye stillinger som helsesøster og miljøterapeut i skolen, foreslår ikke å videreføre velkomstklassene på Sentrum og Holtan.

Men disse partiene foreslår å utrede en totalt uspiselig og umusikalsk sammenslåing av nærskolene på Lillås og i Nordskogen. Partiene foreslår ikke at det utarbeides en handlingsplan mot barnefattigdom, men disse partiene godtar at administrasjonen kutter i NAV og i Oppvekstetatens budsjett.

3. Disse partiene satser ikke på nødvendige forebyggende tiltak i eldreomsorg og rus/psykiatri. De godtar administrasjonens årlige kutt i helse- og omsorgsbudsjettet. De setter ikke av friske penger til forebyggende og oppfølgende tiltak i eldreomsorg, økte tiltak i rus og psykiatri, nye rekrutterings- og kompetanseutviklingstiltak for sykepleiere, ny nødvendig stilling som fysioterapeut og ekstra midler til kultur- og trivselstiltak på sykehjem.

4. De fire partiene satser heller ikke på en kraftfull økning av kulturbudsjettet, de oppretter ikke flere lærlingestillinger, de satser ikke nok på vedlikehold av kommunale bygninger og de etterlyser ingen plan for etablering av gode og ikke-profittbaserte boliger for vanskeligstilte.

5. De fire flertallspartiene kan støtte seg på en dyktig administrasjon og effektive, engasjerte ansatte, men disse partiene burde gitt administrasjonen og de ansatte en bedre julegave; Økte ressurser og økt arbeidsglede gjennom aktiv læring av Oslo kommunes satsing på et gedigent dugnadsløft; innføring av eiendomsskatt med sosial profil!

LES OGSÅ (+): Disse har INGEN grunn til å smile hvis forslaget til kommunebudsjett blir vedtatt