Dette er fordelt på mange bygg. De ansatte får hele tiden tildelt nye arealer uten at det blir tildelt mer penger. De ansatte jobber systematisk og er godt kjent med hverandres bygg og rutiner.

Vi mener det er et resultat av at de ansatte har et eierforhold til sine bygg i kommunen. De samarbeider godt seg imellom for å løse oppgavene, selv om de er utsatt ved sykdom og da har for få folk. Det har vært lite klager og de fleste ansatte er veldig fornøyd. Dette kanskje i motsetning til kommuner hvor innleide firmaer kun har fokus på å løse sine oppgaver raskest mulig, og uten å måtte ta ansvaret for helheten.

Det vil også slå ut i forskjellig kvalitet mellom de enkelte områdene, og hvor det til syvende og sist er kommunen som får «pepper» for manglende kvalitet. Vår erfaring er at hvis man ser noe galt med et bygg så tar vi tak i oppgaven umiddelbart.

Vi mener Kommunalteknisk drift ( Bygg Miljø ) i Horten kommune leverer godt i forhold til de oppgaver som er lovpålagt og hva vår arbeidsgiver (politikerne) bestemmer. Vi ønsker å ha oppgavene i kommunal egen-regi og ikke privatisering, om det er snekkerarbeid som utskifting av dører vinduer og andre tjenester som ventilasjon i kommunens bygg . Vi mener det er viktig at innbyggerne får mest mulig gjort for hver krone som blir betalt inn i skatt og kommunale avgifter.

Vi har nå sett hvordan blant annet renovasjon har skapt problemer i mange kommuner. Det å presse anbudsprisene på bekostning av ansattes lønns-, pensjons- og avtalevilkår for å kunne skape overskudd for firmaet, gjør i mange tilfeller innbyggerne mindre tilfreds med tilbudet og kvaliteten som leveres. Mange av disse kommunene tar nå renovasjon og andre tekniske tjenester tilbake i kommunal egen-regi for å spare penger og for å ha kontroll.

Men til syvende og sist er det til glede for kommunens innbyggere og de ansatte som utfører arbeidet, at vi kan prioritere å gjøre oppgaver for pengene politikerne og kommunen har til rådighet og forvaltning.

Vi ønsker ikke partier ved roret som tenker konkurranseutsetting og privatisering, hvor pengene blir låst opp i anbud uten mulighet for omprioritering. Det beste er å levere kommunale tjenester i egen-regi, med muligheter for omfordelinger mellom tjenestene ut fra hvor behovet er? Vi mener at Horten kommune og deres ansatte i dag leverer utrolig mange gode tjenester ut fra de midlene vi har til rådighet, selv om man alltid skulle ønske seg mer til vedlikehold og investeringer.