I Norge har vi selvstendige og kompetente fagarbeidere som jobber i både privat og offentlig sektor. Kompetansebehovet for fremtiden sier at vi har behov for flere fagarbeidere. (Kompetansebehovsutvalget)

Fagforbundet mener at nå er det på tide at arbeidsgiver i offentlig og privat sektor anerkjenner fagarbeidere som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet for velferdsstaten Norge. Vi ønsker en velferdsstat som ivaretar alle i landet vårt og da er all kompetanse viktig. Dette er noe vi har sett tydelig under pandemien.

Fagforbundet Vestfold og Telemark krever:

- Læreplass til alle slik at alle fagarbeidere får fullført fagbrevet sitt - At offentlige og private virksomheter har en plan for å ansette lærlinger etter fullført fagbrev - Lønn for kompetanse - Hele og faste stillinger - God opplæring av veilederne til fagene - Lik lønn for veilederne i fagene - At fagarbeideren og veiledere får tid til samarbeid og oppfølging - At fagarbeiderens kompetanse blir tatt i bruk - Gode muligheter for etter og videreutdanning for fagarbeiderne og at lønn automatisk følger med kompetansen uansett om de er ansatt i privat eller offentlig sektor.

Fagarbeiderundersøkelsen (FAFO/NIFU 2020-30)

Den viser at fagopplæringen som blir gitt dagens fagarbeidere er et godt grunnlag for jobben de har og den samsvares med kompetansen og det som etterspørres i jobben. Fagforbundet og andre parter i arbeidslivet har hatt et tett samarbeid med myndighetene om å fornye yrkesfagene. Den første fagarbeideren etter fagfornyelsen avlegger fag- eller svenneprøve i 2024. Mangel på hele faste stillinger i offentlig sektor gjør fortsatt at fagene er mindre attraktive for ungdom. Her har samfunnet en viktig jobb å gjøre.

Fagforbundet Vestfold og Telemark organiserer mange fagarbeidere både i offentlig sektor og privat sektor. Fag som byggdrifter, gjenvinningsoperatør, helsefagarbeider, IT-utvikler, renholdsoperatør, portører, ambulansearbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, helsesekretærer, kontor og administrasjon.

Vi kan løse rekrutteringsutfordringene i kommunene. Med en offensiv tilnærming til kompetanse, en vilje til å se forbi profesjonsinteressene og fokus på behov i tjenestene kan mange mobiliseres til å være med å dra lasset. Det er viktig at vi beholder en god offentlig velferd for alle i Norge og styrker kommunene til å klare denne utfordringen.

Det må åpnes for flere veier til fagkompetanse og høyskolekompetanse som sikrer muligheten til stadig å oppdatere og utvikle sin kompetanse og aller helst samtidig som de driver verdiskapning ute i tjenestene.