I det framlagte budsjettet har vi valgt å prioritere det viktigste. Det er spesielt fokus på klima og miljø, sårbare grupper, skole, frivilligheten og byutvikling.

Budsjettet gjenspeiler ambisjonen om å være i front i arbeidet med det grønne skiftet og ta på alvor klima- og naturkrisen som Horten er en del av. Klima- og miljøvurderinger tas med i alle viktige beslutninger. Det å ta vare på arts- og naturmangfoldet i kommunen er en del av dette.

Det gjennomføres også en rekke målrettede tiltak mot grupper som har spesielle utfordringer. Tilbudet til voksne med utviklingshemminger styrkes gjennom et mer variert og bredere dagtilbud, bedre tilpassede lokaler og en utvidelse av avlastningstilbudet, det gis mer midler til undervisning av barn med spesielle behov, gratisplasser for barn fra lavinntektsfamilier videreføres i kulturskolen og arbeidet mot barnefattigdom styrkes. Vi gir også kirken mer midler enn foreslått, slik at de kan videreføre den viktige diakonstillingen.

En del av de foreslåtte reduksjonene innen skole reverseres, for å sikre at barna får tett nok oppfølging fra pedagoger. Det vil bli vurdert om Nordskogen og Lillås skoler skal slås sammen, men det er viktig å påpeke at alle midlene til oppussing av Nordskogen fortsatt er i budsjettet. Før endelig beslutning vil det bli gjennomført vurderinger av elevtallsprognoser, faglige vurderinger og økonomiske beregninger, samt tett dialog med både ansatte og foreldre.

Det satses også på frivilligheten, gjennom redusert leie ved bruk av kommunale bygg og økt støtte til idretten. Gjennom å sikre idretten vilkår som gjør at alle barn kan delta gjør en mye for å bekjempe forskjeller og utenforskap. Idretten er en av de viktigste arenaene for integrering. I slutten av fireårsperioden har vi funnet plass til å realisere planene om allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand. Det er ikke sikkert at det er økonomi til å dekke alle ønskene knyttet til dette huset, men vi vil få på plass et viktig samlingssted for lokalsamfunnet.

Vi reverserer også de foreslåtte kuttene i velferdsgoder til ansatte og i hovedverneombudsstillingen. De ansatte er vår viktigste ressurs og må ivaretas på en god måte.

Et siste tiltak er å videreføre satsingen på å gjøre Horten mer attraktiv. Vi fornyer avtalen med Visit Vestfold og viderefører Hortenlove-satsingen. Byutvikling og omdømmebygging vil være veldig viktig framover.

Horten har som kjent lave inntekter og må gjøre tøffe prioriteringer. Det har vi også gjort i dette budsjettet. Vi er glade for å ha funnet plass til de viktige tiltakene som er beskrevet over, men vet også at en innen veldig mange områder kunne trengt mer ressurser. En videreføring av den gode økonomistyringen er imidlertid avgjørende for oss. De fire siste årene har vi hvert år hatt positive driftsresultat på mellom 38 og 53 millioner hvert år, og lyktes med å bygge opp en solid reserve. For å lykkes videre må vi fortsatt prioritere og ha stort fokus på god økonomistyring.

Christina Bratli, gruppeleder AP
Svein-Erik Figved, gruppeleder MDG
Katja Halvorsen, gruppeleder SV
Eddy Robertsen, gruppeleder V