Arbeiderpartiet lover en sterkere satsning på kvinnehelse. Gjennom større åpenhet skal vi bidra til å bryte ned tabuer – og sørge for å gjøre noe med sykdommene som tar fra kvinner både livskvalitet og arbeidsevne.

Sykdommer som revmatiske lidelser, stoffskiftesykdommer, migrene, CFS/ME, spiseforstyrrelser og muskel- og skjelettsykdommer rammer kvinner oftere enn menn. Felles for de alle er at de er underprioritert og underfinansiert innen medisinsk behandling og forskning. Det samme gjelder sykdommer som bare rammer kvinner, som endometriose og adenomyose.

Når vi kommer i regjering vil vi legge fram en strategi for kvinners helse, som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

For å sikre bedre og raskere hjelp, vil vi vurdere standardiserte diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner og sykdommer der kvinner er overrepresentert. Nå tar det i snitt syv år før kvinner som er rammet av endometriose blir diagnostisert. Dette må vi endre på! En sykdom som fører til sterke blødninger, store smerter – og i verste fall ufrivillig barnløshet – kan ikke sende kvinner som kasteballer i systemet i årevis.

Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsku om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å øke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Vi vil skal ha flere ansatte ved fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor under fødselen. En fødeavdeling er ikke som et samlebånd på en fabrikk. Vi må legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig på barselavdelingen etter fødsel. Det handler om å få en god start, og sørge for at man får hjelp og støtte til å få etablert amming før hjemreise.

Arbeiderpartiet vil sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse. De siste årene er det gjort innstramminger i abortloven, og kvinners rett til selvbestemmelse har blitt svekket på Erna Solbergs vakt. Statsministeren la kvinners rettigheter i potten for å beholde regjeringsmakt da KrF gikk inn i regjering. Arbeiderpartiet vil oppheve disse endringene.

Vi vil styrke kvinners rett til selvbestemmelse og rett til forsvarlig oppfølging. Arbeiderpartiet vil gi kvinner som ønsker abort god informasjon og veiledning i regi av det offentlige. Dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort etter uke 12, oppleves som belastende for mange. Vi tar historiene til disse kvinnene og familiene på alvor. Derfor vil Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18. Nå skal vi utrede hvordan vi heller kan sørge for trygg oppfølging og medisinsk veiledning for de kvinnene som skal ta abort mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

Nå er det vanlige kvinner sin tur!