Koronatiltakene skaper motsetninger og mistillit, og dette utfordrer tilliten som den nordiske samfunnsmodellen er bygget på. Begrepet sosial kontroll har i denne sammenheng flere betydninger for det norske folk: Begrensninger for bevegelse og livsførsel. Det er holdepunkter for å kunne påstå at det er et historisk vendepunkt i norsk historie.

Tematikken er ikke ny. Mennesket har alltid hatt et behov for å føle en tilhørighet, og en mening større enn seg selv. Vi vil ha noen som våker over oss. Samtidig vil vi ikke gi helt slipp på vår egen identitet. Religion har i likhet med det moderne byråkrati bidratt til muligheter og håp, men også en følelse av avmakt. Det var denne avmakten som til slutt skulle tvinge frem Immanuel Kants sitat om religionens frafall som «myndiggjøringen av mennesket». Vi kan tydelig se at de norske myndighetenes restriksjoner påvirker folk, først og fremst på området tillit. Norge er et land med lange tradisjoner for demokrati. Den nordiske folkeideen baserte seg på forestillingen om bonden som en realpolitisk og empirisk medspiller med røtter tilbake til vikingtiden. Medbestemmende og politisk aktiv. Dette sto i kontrast til store deler av Europa, hvor bonden hadde en begrenset påvirkningskraft. I Tyskland ble bonden stående som et ideologisk bilde, snarere enn en handlende aktør.

Det norske selvbildet og forestillingene knyttet til individets frihet kan hevdes å være kjennetegn ved den nordiske modellen. En modell som utmerker seg gjennom velferdsstatens likeverdige utgangspunkt. Sverige blir ofte trukket frem som denne modellens forbilde. I motsetning til Norge valgte Sverige å ikke lukke ned landet den 12. mars 2020. Stefan Lövfen uttalte i mars 2020 at «man kan ikke lovgive om alt, men bruke sunn folkefornuft». I Sverige har man ikke ministerstyre, dermed har myndighetene mer makt. Den faglige ekspertisen skal da avgjøres av en statsepidemiolog, gjerne uten politikerne i bakgrunnen. Frivillighet har stått som en sterk motivasjonsfaktor.

Demokratiets rot baserer seg tross alt på folkets rett til medbestemmelse og muligheten til å ta egne livsvalg. Hva skjer når denne friheten plutselig berøves? Bent Høie og Erna Solberg har fått mye tyn for det mange opplever som unødvendig strenge restriksjoner. Spesielt når restriksjonene ikke følges av dem som setter reglene.

Norge har enda ikke innført portforbud, selv om forslaget har vært til behandling. Det var tydelig at dette forslaget skapte splid og bekymringer i befolkningen. Portforbud er inngripende, særlig i et land som har lange tradisjoner for råderett over eget liv og bevegelser. Stemningen i befolkningen er ikke optimal. Geografiske tiltak og forskjeller har utløst et «vi og dem» mellom ulike kommuner og landsdeler. Fiskerinæringen vil heller ha utenlandske arbeidere enn «smitte fra søringer». Nasjonal dugnad har bidratt til mindre fest og moro for ungdommen. Familier har ikke fått sett sine gamle, syke og døende. Viktige sammenkomster som bryllup, konfirmasjoner, barnedåp og begravelser har blitt utsatt for begrensinger eller i verste fall uteblitt. Samtidig har regjeringen hentet inn gjestearbeidere fra utlandet. Dette har satt sinnet i kok.

Vil troen på den nordiske modell og velferdsstaten lide den samme skjebne som religionen? Det er nok av krefter i verden som ønsker anarki og kaos. Disse kreftene skor seg på kriser som krig og pandemier. For første gang siden andre verdenskrig har nordmenn måttet forholde seg til en virkelighet som ikke samsvarer med forestillinger, tradisjoner, det norske selvbildet og den nordiske modell.

At korona har vært et samfunnsproblem i over et år tyder på alvorlige langtidskonsekvenser, og potensielt svekket tillit til aktører innen helse og politikk. Vil vi kunne se på våre folkevalgte og institusjoner med den samme tilliten når pandemien er over?