Gå til sidens hovedinnhold

Er det en sammenheng mellom sykehusets kapasitet og korridorpasienter?

Artikkelen er over 1 år gammel

I et innlegg i Tønsbergs Blad 23. januar har politikere fra Holmestrand kommune, tematisert spørsmålet om sykehustilhørighet for «nye» holmestrandsinnbyggere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konkret dreier spørsmålet seg om innbyggerne i Holmestrand kommune nå skal ha Sykehuset i Vestfold i Tønsberg eller Vestre Viken sykehus i Drammen som sitt primærsykehus. Alternativt om det kan bli aktuelt å videreføre en struktur med en «delt løsning» som i realiteten er en videreføring av situasjonen slik den var før Sande slo seg sammen med Holmestrand kommune. Disse kommunepolitikerne ønsker en slik delt løsning.

I innlegget reises det også spørsmål om kapasiteten ved Sykehuset i Vestfold. Det uttrykkes at «Holmestrands kommunestyre er også kritisk til om Sykehuset i Vestfold vil være rustet til å ta imot innbyggere fra Sande». I den sammenhengen vises det til at Sykehuset i Vestfold har en høy andel korridorpasienter.

Deretter vises det til en passus fra vår årsmelding, årsmeldingen for Pasient- og brukerombudet i Vestfold 2018, hvor vi under punktet «Korridorpasienter – satellitt-pasienter» omtalte korridor- og satellittpasienter. Innlegget til holmestrandspolitikerne synes i noen grad å ta vår omtale av korridorpasienter til inntekt for å reise spørsmålet om det foreligger en kapasitetutfordring ved Sykehuset i Vestfold, som skal vanskeliggjøre muligheten for at Sykehuset i Vestfold også skal kunne ta imot innbyggerne i nye Holmestrand kommune som en del av pasientgrunnlaget.

Vi finner ikke grunnlag for å trekke en slik slutning, og ønsker ikke bli tatt til inntekt for et slikt syn. Da vi i nevnte årsmelding omtalte «korridorpasienter – satellittpasienter» ved Sykehuset i Vestfold, var det for å synliggjøre denne utfordringen, i et pasientperspektiv.

Vi skrev også: «Å ligge på korridor representerer både en pasientsikkerhetsrisiko og en generell sikkerhetsrisiko. Stikkord som personlig integritet, pleie og sårstell, smittefare, bemanning, manglende varsling/«snor» personvern spiller her inn. Ved plassproblemer legges pasienter også på andre sengeposter, omtalt som «satellitt-senger» eller «utlokalisert pasient». Dette kan også representere en risiko. Det er viktig at man ligger på «rett» avdeling, fordi det ofte gis så spesialisert behandling at det er viktig å motta rett kompetanse både fra leger og annet helsepersonell.»

Det er således en pasientsikkerhetsrisiko å ligge på en annen sengepost enn den sengeposten som har den fagspesifikke kompetansen på pasientens aktuelle problem, jf. bruk av satellittsenger, utlokaliserte senger osv. Helsetilsynet gjennomfører for tiden et landsomfattende tilsyn ved sykehusenes somatiske avdelinger gjeldende dette. Pasient- og brukerombudene mottar få klager hvor det å være korridorpasient er klagetema. I valget mellom korridorseng og satellittseng, synes mange å faktisk foretrekke og ligge på korridor fremfor «feil avdeling».

Sett fra ombudets ståsted er ingen av løsningene optimale. Med en felles erkjennelse av at det er uheldig å ha korridorpasienter, sammenholdt med at sykehusene i sine oppdragsdokumenter er gitt et styringsmål om «ingen korridorpasienter», vet vi at Sykehuset i Vestfold har fokusert mye på dette i den senere tid. Det er i den forbindelse blitt vist til at årsaken ikke primært synes å være et kapasitetsproblem, men et vedvarende behov for enda bedre styring med hvilke senger som tas i bruk, hvor osv.

Vestre Viken har også utfordringer med korridorpasienter. Som ombud i Vestfold har ikke vi ment noe om situasjonen der. Sykehusdrift er komplekse saker. Som pasient- og brukerombud arbeider vi for at pasienter skal motta forsvarlig, omsorgsfull og verdig helsehjelp, uansett hvor behandlingen gis. Det tror vi sykehusets ansatte også gjør. Pasientgrunnlag og kapasitet går ikke vi inn i. Vi har utelukkende trukket frem utfordringer og erfaringer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.