Det grønne skiftet handler om mer enn hvor vi henter energien vår. Det handler også om bruke materialer lenger, og la være å produsere nytt når det vi allerede har produsert kan brukes på ny. Skal vi lykkes med å nå de ambisiøse klima-målene, må alle sektorer bidra. Her har bygg- og anleggsbransjen en sentral rolle!

Byggesektoren står for om lag 30 prosent av de globale utslippene. Av disse utgjør byggematerialer over 80 prosent av sektorens utslipp. Det viser et enormt potensial for å kutte utslipp gjennom gjenbruk i bygg og anleggsektoren. For å komme dit mangler vi det grunnleggende – at fagfolkene har kunnskap og kompetanse til å gjøre jobben sin på en måte som møter klimakrav og -mål.

Dyktige entreprenører ser verdier i bygg som skal rives. De ser verdien i materialer som kan gjenbrukes eller brukes til noe helt nytt. Stålbjelker kan gjenbrukes, og gammel plank kan bli til mer enn sagflis, det kan få nytt liv som planker i et annet bygg. Jo mer som kan brukes igjen, jo mer utslipp sparer vi. Å få inn slike tankerekker i alle fag – blant tømrere, murere og elektrikere, vil skape grunnlag for mer og nye former for gjenbruk. Det vil også skape grunnlag for nye næringer og arbeidsplasser for de som jobber i disse bransjene. Men det må også inn i kompetansehevingen for de som driver innen demontering og rivningsfagene. Det er vi er avhengig av om vi skal nå våre klimamål. Denne prosessen må starte nå!

Derfor har vi i Høyre nå bedt regjeringen vurdere hvordan man kan løfte og formalisere kompetansen for yrkesutøvere innen demontering og gjenbruk. I tillegg ber vi regjeringen sikre god etter- og videreutdanning for lærere, og vi foreslår at regjeringen skal vurdere hvordan nye nullutslipps anleggsmaskiner og -utstyr kan bli integrert i utdanningsløp.

Rivnings- og demonteringsbransjen peker selv på behov for kompetanseheving blant sine ansatte, og økt status og attraktivitet for yrket. Vi må anerkjenne at demontering er en profesjon som vil bli enda viktigere framover.