Budsjettavtalen mellom SV og regjeringen fra Ap / Sp sier at det skal fremmes et lovforslag om endring av sosialtjenesteloven innen høsten 2022 som vil gjøre det lovstridig å frata fattige familier barnetrygden.

I Horten kommune har SV ført en lang kamp mot å frata fattige familier barnetrygden. I forrige kommunestyreperiode var det tema ved hver budsjettbehandling helt fram til juni 2019 hvor kommunestyret gjorde enstemmig vedtak om at barnetrygden skulle holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Helt fram til det skjedde, ble det foretatt en avkorting av sosialhjelpen hvor kommunen kuttet sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden. Praksisen med avkorting av sosialhjelpen har fram til nå vært lovlig, men i realiteten har man tatt den viktige støtten fra familier som har aller minst. Nå blir det endring av sosialtjenesteloven som gjør det ulovlig å frata fattige familier barnetrygden.

I 2021 er det fortsatt 238 kommuner i landet hvor de fattigste barnefamiliene blir fratatt barnetrygden. Det er en stor seier for Horten SV at det ikke lenger blir mulig. Det har hatt store konsekvenser for de fattigste familiene å miste barnetrygden. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere fattigdom blant barnefamiliene. I dag er det 115000 barn og ungdom som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. De siste 20 årene har familiefattigdommen i Norge mer enn tredoblet seg. Korona epidemien har forsterket denne fattigdomskrisen.

I 2016 var det 64 kommuner som ikke avkortet barnetrygden fra sosialhjelpen. I 2020 hadde tallet økt til 115. Horten kommune var nå en av disse kommunene. Disse 115 kommunene utgjør litt over 32 prosent, altså rundt en tredjedel av landets 356 kommuner.

Oppfinnsomheten i de partiene som ville frata fattige familier barnetrygden, var stor for å finne argumenter for dette. Det ble blant annet uttalt at dersom fattige familier i Horten fikk beholde barnetrygden, så kunne vi risikere at flere slike familier ville komme flyttende til Horten. Svaret fra SV var at dersom det skjer, så skal vi gjerne sette opp et skilt ved vår kommunegrense: «Velkommen til Horten, kommunen som tar sosialt ansvar.»

Slike debatter vil nå snart høre historien til. Fra høsten 2022 blir det ulovlig å frata fattige familier barnetrygden. SV kan nå innkassere en stor politisk seier.