Gjengangeren og Aftenposten skrev nylig at Horten kommunale boligstiftelse har fått femdoblet premien de må betale KLP etter fire branner på ett år.

Vi forstår at det er tøft for en kunde å få en så kraftig premieøkning. Men som forsikringsselskap har KLP av hensyn til selskapets andre kunder og soliditet en lovfestet plikt til å foreta seg noe når risikoen øker.

KLP er til for kommunene og i vårt skadeforebyggende arbeid har vi hatt et spesielt fokus på systematisk sikkerhetsarbeid gjennom mange år. Vi viser samfunnsansvar ved å utarbeide gode arbeidsverktøy for å øke sikkerheten i kommunale bygg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført en undersøkelse som viser at mange kommuner gjør mye for å ivareta brannsikkerheten blant risikoutsatte grupper. Dessverre er det i mange kommuner ikke etablert samarbeid med disse risikoutsatte gruppene. Der hvor det er etablert samarbeid, er det i mange tilfeller tilfeldig og usystematisk. KLP jobber med, og oppfordrer kommunene til å bedre dette samarbeidet. Kommuner som lykkes med dette oppnår større sikkerhet for beboerne, lavere skadekostnader og en bedre arbeidshverdag.

 

De ansatte som står for forvaltningen kjenner boligene godt, men de kjenner ikke personene som skal inn i disse boligene. For at boligene skal være tilpasset de som skal bruke dem, er det viktig at samarbeidet mellom de som forvalter og de som tildeler boliger er godt. Boforholdene er i mange tilfeller ikke tilpasset brukernes livssituasjon. Derfor er det behov for å organisere arbeidet på en bedre måte i kommunen.

 

Kommunene må også jobbe systematisk med å kartlegge boligbehovet både i dag og for fremtiden. Slik kan vi nå målet om å stoppe dødsbranner i Norge. Det handler om å begrense branner til den boenheten hvor de starter. Vi har over tid jobbet systematisk for å hjelpe til i arbeidet med å redusere faren for brann i kommunale utleieboliger. I 2018 har vi hatt 343 deltakere på fagdager om skadeforebyggende aktiviteter, der vi har lagt stor vekt på brannrisiko.

Vi tilbyr faghefter som hjelpemiddel for kommunen i dette arbeidet, og vi inviterer alle landets kommuner til fagdager. KLP kan bidra med kompetanseheving, men det er kommunen som til syvende og sist har ansvaret for å øke sikkerheten og redusere risikoen for dødsbranner spesielt. Det er mange kommuner som jobber bra med dette, men det er også mange som fortsatt har en vei å gå.