Thaulows plass i Åsgårdstrand har bokstavelig talt en sentral rolle i stedets historie. Plassen har vært og er fortsatt et sentralt samlingspunkt i det vernede gamle bysenteret. Betydningen for lokalmiljøet kommer tydeligst frem gjennom hele sommerhalvåret, under Åsgårdstrandsdagene, når juletreet tennes hver desember, og ved 17. mai feiringene. Aldri ser vi så mange glade voksne og barn samles der som når høytidene markeres og deles her.

Plassen i sin nåværende form ble bygget i 1939. Da ble «trekanten» i senter etablert. Åsgårdstrand Sparebank hadde tatt i bruk sitt nybygg, og dagligvareforretningen var så vidt jeg vet vel etablert.

I Horten kommunes bystrategi for Åsgårdstrand fremholdes det at Thaulows plass skal utvikles til et urbant rom for myke trafikanter. Personlig ville jeg kanskje heller sagt «tilbakeføres» fremfor utvikles. Det tydeliggjøres uansett at trafikken skal dempes, og at plassen fremfor alt skal fremstå som møteplass tilrettelagt med fokus på myke trafikanters ferdsel, opphold og sikkerhet.

Med en fylkesvei skjærende tvers igjennom stedet og et anlegg i senter som i tidens løp er blitt til parkering og rundkjøring mer enn til forskjønnelse, går det an å forstå at noe uansett bør gjøres. Fordelen med tilstanden er likevel at kjørende opplever området som uoversiktlig, og senker farten for å unngå ulykker og sammenstøt med gående og andre vegfarende.

Vi har gledet oss til å se bystrategien som ble presentert i 2017 realisert. De nevnte tiltakene for Thaulows plass stod her høyt prioritert. Nå har det gått over 5 år. I mellomtiden har kommunestyret vedtatt områdereguleringsplan for Åsgårdstrand, og i januar 2023 presenterer kommunen gjennomføringen av sine planer som en gladnyhet

Kommunen vil gjøre om Thaulows plass til et veikryss på bilens premisser. Parkering skal så å si elimineres, med unntak av tre p-plasser for handicappede. Det er et godt tiltak i seg selv, men plassene foran Joker som er definert i områdereguleringen er ikke tatt med. Vinneren er bilen, definerte veibaner i alle retninger, hastighetsstimulerende og trafikkgenererende. Myke trafikanter må gå forsiktig over Thaulows plass dette tiltaket er gjennomført, og kanskje en dag gir også Joker opp. Da blir det færre å se i det gamle bysenteret. Nye strukturer for parkering og trafikkmønstre vil bli etablert, og samlingene i høytidsstund blir aldri som før.

Det som er litt pussig er at kommunen bare varsler i avisen at nå skjer det. Områdereguleringsplaner er kanskje ikke det mest inspirerende lesestoff for alle og enhver, men den representer i hvert fall et foreløpig reguleringsnivå, som kommer før såkalt detaljreguleringsplan. Derfor inneholder den som også i vårt tilfelle plankrav. Det innebærer at før noen eksempelvis kan bygge vei eller gjennomføre terrengtiltak, så må det utarbeides detaljreguleringsplan. En detaljreguleringsplan kan det også bygges etter, i motsetning til den mer foreløpige områdereguleringsplan. I dette tilfellet har kommunen som byggherre dessuten planlagt å se bort fra vilkår i den foreløpige planen, som kan få store konsekvenser for særlig for Joker-butikken. Mon tro om borgerne her på stedet er likegyldige til om den forsvinner eller ikke?

Jeg er jo ikke eksperten her, men det synes betimelig å spørre seg om kommunen i dette tilfellet virkelig har hjemmel til å gjennomføre tiltaket slik den nå planlegger å gjøre. Dersom hjemmelen ikke foreligger må kommunen først varsle detaljregulering, hvilket innebærer at alle berørte, naboer, velforening og andre myndigheter først får anledning til å uttale seg om, og påvirke hvordan oppgraderingen av Thaulows plass som viktig møteplass til slutt skal gjennomføres. Dette inkluderer også vernemyndigheter.

Uansett, det kommunen nå har tenkt å gjøre er ikke på myke trafikanters og lokalmiljøets premisser. Den gjør Thaulows plass som stedsbetegnelse misvisende. Jeg vet neimen ikke heller hva krysset da burde hete.

Henstillingen til kommunen blir til slutt: Start opp en detaljreguleringsplan, vurder stenging av Bakkegata ved østkanten av Thaulows plass, og se på utformingen av plassen på nytt, uten å glemme de flotte føringene for dette arbeidet som ble presentert i Bystrategi for Åsgårdstrand i 2017.