Vi veit at menneskeskapte utslipp er hovedårsaken til klimaendringene vi står overfor, og at dette fører til mer ekstremvær, mindre matproduksjon, ødelagte økosystemer og kan gjøre deler av kloden ubeboelige.

Likevel øker utslippene. Når så godt som alle politikere er enige om at dette er et problem: Hvorfor gjøres ikke nok? Svaret ligger i det politiske og økonomiske systemet: Kapitalismen.

Kjerna i kapitalismen er at kapitalister investerer i produksjon, og forventer avkastning på investeringa. Arbeidskrafta bidrar med produksjon av verdier som gir den avkastninga. De private investorenes mål er stadig økt profitt, profitten blir selve betingelsen for nye investeringer. Dermed må økonomien vokse – og vi må forbruke mer ressurser. Den kapitalisten som ikke følger denne kapitalismens «grunnlov» om stadig økt profitt, vil gå under i konkurransen mot andre kapitalister.

Vi ser stadig nye «krumspring» for å få til profittvekst: Varer designes for å gå i stykker etter en viss tid. Velferdsprofitører tar over velferdstjenester på skattebetalernes regning. Og nye metoder utvikles for å tjene penger på penger – finansakrobatikk. Til og med «løsninger» på klima- og miljøproblemene skal være lønnsomme, og føre til økt vekst – en total sjølmotsigelse.

De siste åra har «det grønne skiftet» blitt et begrep. Vi trenger definitivt et grønt skifte, men «det grønne skiftet» vi står overfor i dag er i stor grad en bløff. Det er kapitalkreftene som grønnvasker seg sjøl for å selge enda flere produkter. Og alle nye produkter bærer med seg en miljøkostnad.

Økt produksjon av elbiler betyr økt utvinning av mineraler som kobber, kobolt og litium. Gruvedrift har enorme påvirkning på natur- og miljø. I tillegg slipper all bilproduksjon ut klimagasser. Det betyr at en storstilt utskifting av fossilbiler som fortsatt kan gå mange år på veien, som igjen fører til større produksjon av da elektriske biler, i realiteten betyr å framskynde utslipp som uansett hadde skjedd.

Vindkraftutbygging raserer uberørt natur, og tar livet av fugl og insekter. Vindkraftutbygging til havs truer viktige fiskebestander. Men det bygges ut likevel – fordi de subsidierte vindkraftbaronene skal tjene penger. Sammen med utenlandskabler som North-Connect er dette en del av en plan for å gjøre Norge til «Europas grønne batteri». Men konsekvensene av det er økte strømpriser, som igjen vil føre til at den kraftkrevende industrien i Norge flagger ut.

Den kraftkrevende industrien finnes i Norge fordi de trenger så mye strøm at prisen på strøm er viktigere enn prisen på arbeidskraft. Om strømprisen stiger for mye, vil det regnestykket endre seg. Norge er Europas største produsent av aluminium, og produserer om lag 1,2 millioner tonn hvert år. Om aluminiumsproduksjonen flyttes til land der strømmen kommer fra kullkraftverk, som for eksempel Kina, gir det et fem ganger høyere CO2-fotavtrykk.

Klimaet og miljøet vårt tåler ikke evig vekst og evig økt forbruk. Men kapitalismen kan ikke overleve uten. Derfor er «grønn kapitalisme» umulig.

Klimakrisa gjør at det haster å bli kvitt kapitalismen. Vi trenger et system der mennesker sammen tar avgjørelser om hva som skal produseres, i stedet for at det som gjør kapitalisten rik er det som lages. Et samfunn der det ikke lønner seg å produsere varer som går i stykker. Et samfunn der økt produktivitet betyr mer fritid – ikke flere varer. Vi trenger kort sagt sosialisme.

Sosialisme gir ingen garanti for at vi løser klima- og miljøproblemene. Men det gir oss muligheten, fordi sosialismen ikke bygger på veksttvang – men fornuft. Fordi fellesskap funker!