Om boliger på Langgrunn

Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

min mening

Som styreleder i Eikestrand Eiendom AS, ønsker jeg å presisere noen av de forhold som ikke framkom i intervju i Gjengangeren 22. juni.
Næringslivet er en viktig skatteinngang, og jeg liker visjonen om kunnskaps- og teknologibaserte bedrifter som hovedmål for næringssegmenter etablert i kommunen. Og dette er også bedrifter med mange og til dels høyt gasjerte medarbeidere. Men hvor er de bosatt? For manges del utenfor Horten kommune, i mangel på attraktive sjønære boområder.
Bør ikke en kommune søke at de som arbeider i kommunen også bosetter seg der? Er ikke dette også viktig i f.t kommunens budsjettbalanse? Har ikke Horten by nok industri- og næringslokaler i de sjønære områdene, om ikke Langgrunn også skal utvides med mer industri? At en havn naturlig nok må ligge sjønært forstår alle, men mister man industrien og næringen om disse andre arbeidsplassene etableres langt fra sjøen? I de aller fleste tilfeller, nei etter min mening.
Med den vedtatte utbyggingen av Granly skole, mener vi vår eiendom med stor fordel for alle, kan utvikles til et unikt område der vi tilrettelegger for aktiv allmenn bruk av strandsonen og 100 meters beltet, der vi trekker strandsonen med oss opp i boligområdet og etablerer dam med benker rundt der det i dag er sump, i sammenheng med eiendommens eneste fornminne. En stor og viktig utvidelse av 100-meters beltet, der stier trekkes videre ut av, gjennom og rundt eiendommen. Der bebyggelse etableres som småhusbebyggelse i gjenværende deler av eiendommen. Tilrettelagt for minst mulig kjøring i området med garasjerekke langs riksvei 19, som da også blir støyskjerm for området, og utbygd med gang- og sykkelsti langs riksveien. Vi kan videre tenke oss at det til hver bolig tilrettelegges og gjøres klart for elbil-bruk, og bygges “grønne” energihus, men slik det er i dag forblir det med tenkingen.
Rulleringen som nå pågår kan gjøre noe med dette, hvis det er politisk vilje.
Vår eiendom på Langgrunn ligger innenfor den definerte utstrekningen til Horten by, og etter vår oppfatning gjelder derfor ikke de rikspolitiske retningslinjer (RPR) for området. “RPR-sonen på land omfatter ikke byområdene. (www.regjeringen.no – Rundskriv, 23.07.1993 Nr.: T-4/93) Kommunen står derfor fritt i f.t.. RPR, i fm. omregulering.
I f.t. til Fylkesdelplanen for kystsonen i Vestfold ligger eiendommen innenfor planens virkeområde, men er ikke definert som viktig område, verken biologisk, kulturlandskap, funn av rødlistearter, eller som økonomisk viktig områder i sjø. Ei heller berøres eiendommen av eksisterende naturvernområder, sjøørret eller spesielle forsvarseiendommer.
Vi har bebyggelse og også noe industri på “alle” kanter, og kommunens nye felles storkjøkken som en av våre nærmeste naboer. Noe som etter vår oppfatning viser vilje og evne til omregulering i området. Syd ligger den tidligere NMU/Forsvarseiendommen, nå tilhørende Horten Havn, øst er riksvei 19, vest er sjøen og nord Horten by. Vi vil derfor anta at kommunen har viktigere “marka-områder” å ivareta enn denne lille enklaven av tett skog, vokst fram de siste 60 år på et da åpent område.
Vi mener derfor forutsetningene til å gjøre dette til et attraktivt boområde er til stede, til fordel for både kommunens innbyggere og budsjettbalanse.

Med vennlig hilsen
Jan Birger Carlsen
Styreleder Eikestrand Eiendom AS

Artikkeltags