De senere dagers avisoppslag fra MGD og privatpersoner tilkjennegir at fylkespolitikere og statsforvalter fatter positive og riktige vedtak sett med deres øyne.

Problemene sett med litt andre øyne er følgende:

Horten kommune er nå den minste kommunen i tidligere Vestfold fylke, med sterkt begrensede ledige næringsarealer. I tillegg er det i de senere år omregulert viktige næringsområder ved Indre havn, Ytre Havn, Skoppum og Nykirke fra næringsarealer til boligformål.

Flere av disse arealene er det fra næringsforeningen og småbedriftene etterlyst alternativer til hvor de kan etablere seg. Viktige bedrifter og arbeidsplasser som elektrikere, rørleggere, sveisere og andre som er viktige for et levedyktig lokalsamfunn.

Det vi også vet etter gjentagende advarsler fra kommunedirektøren er at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på sikt.

Alle kommunens store investeringer de senere år har vært foretatt med lånte midler. Lånegjelden har nå passert 3 milliarder kroner og vi står fortsatt foran ytterlige investeringer på minst en milliard til. Nytt Renseanlegg, nytt driftsanlegg for teknisk etat, kommunale boliger og eldreomsorg.

For våre innbyggere er det uvesentlig om regningen kommer fra en avgift, skatt på eiendom eller over skatteseddelen. De må betales uansett.

Kommunens gjeld er kortsiktig rentesikret, men på lån som må fornyes. Hver eneste prosent renten på gjelda øker må i henhold til lovverket dekkes over kommunens driftsbudsjett.

Den eneste muligheten kommunen da har er å kutte andre kostnader eller skaffe økte inntekter. Sagt i klartekst kutte i kommunens tjenester til innbyggerne.

Det er dette som Stian Hauenschild og Høyre har sett ikke er bærekraftig og må løses med nyetableringer, nye arbeidsplasser og økteinntekter. Da er det tvingende nødvendig å se på arealer enten de ligger innenfor marka grensen, LUG områder eller jordbruksområder som ligger slik til at de er vanskelig nyttbare og derved kan nyttes til næringsetablering.

I en kommune er det tvingende nødvendig at man har et velfungerende næringsliv som tjener penger. Kommunen er nå under press av verneinteresser, kulturarv og jordvern.

Det er skal bli spennende å følge stemmegivingen til MGD og andre når realitetene kommer på bordet allerede i høstens budsjettdebatt når viktige tjenestetilbud må kuttes eller reduseres.