Horten fikk beskjeden vi ikke trengte; fylkespolitikerne og fylkesdirektøren satte foten ned for videre utvikling i kommunen. Beskjeden var klinkende klar: Det skal ikke utvikles næringsarealer på Skoppum eller på Ra.

Les saken her (+): Vil verken ha handel på Skoppum eller næring på Ra-banen

Kommunens administrasjon har lagt ned mye arbeid i å oppdatere kommuneplanens arealdel, spesielt med tanke på å kartlegge arealer for næring- og handel. For ikke lenge siden sendte vi hortenspolitikere den reviderte planen på høring. Jeg tror jeg snakker for et samlet politikerkollegium når jeg sier at den planen vi fikk til behandling i vinter var svært god. Inkludert den detaljerte oversikten over regulerte og mulige næringsarealer.

Næringsarealer er mangelvare i Horten. Vi politikere vet, etter samtaler med næringslivet, at det er svært utfordrende å finne plass til og etablere eller relokalisere næring i kommunen. Vi vet også at det er vanskelig å finne arealer til boligbygging i Horten by, noe næringslivet også etterspør.

Derfor var administrasjonens planutkast kjærkomment når det tydelig identifiserte vekstmuligheter. Vi øynet håp for nyetablering, og selv om ikke alle interessenter ønsker seg plassering på Skoppum hadde vi i alle fall fått på plass arealer. Trodde vi.

Det er selvsagt ingenting feil eller galt med at hensynet til jordvern og matproduksjon trumfer etablering handels- og industriområder. I bunn og grunn er det er ingen lokale partier som utfordrer på dette. Bevaring av historie, kokegroper og kulturarv er det lettere utfordre. Spesielt for oss i Vestfold som har så mange slike kulturminner rundt oss. I Horten finnes det lokalpolitikere som mener det må være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. At det må være mulig å få til både handels- og næringsetablering, jordvern og matproduksjon samtidig. Spesielt har dette vært tydelig på borgerlig side, hvor Høyre, FrP og KrF er samstemte. Ap og V er ikke så langt unna, mens MDG, SP, SV og Rødt har frontet en mer restriktiv linje.

Beskjeden fra fylkespolitikerne sist uke, som i praksis setter en bråstopp for all utvikling av næring og handel i Horten, er ikke bare en full stopp for framtidig etablering. Det er også en bråstopp for allerede planlagt etableringer. Og planlagte arbeidsplasser. Det er i praksis full stopp for mye av utviklingen Horten hadde sett for seg. Det er alvorlig, og vil påvirke oss alle i lang, lang tid framover.

I tillegg er fylkets vedtak problematisk fra et politisk perspektiv. I Norge er vi opptatt av at samfunnet skal drives nedenfra. At lokaldemokratiet skal stå sterkt, og at beslutningene fattes på laveste nivå. Attpå til kan det undergrave partienes politiske programmer, kommunale planer og innbyggernes ambisjoner. Konsekvensen av fylkets vedtak kan fort være at Hortens lokalpolitikere føler seg tråkket på og overkjørt. Ubegrunnet og uten forankring. Det gjør noe med vår vilje og motivasjon. Det utfordrer tilliten mellom oss lokalpolitikere, fylkespolitikerne og våre velgere. Det rykker ved fundamentet i lokaldemokratiet. Og det sender klare signaler inn i hovedutvalg og kommunestyre om at vi ikke får fatte beslutninger til det beste for Horten. Det er svært problematisk.

Selvsagt skal vi bevare matjord, natur og kulturminner. Men ikke alt. Selv ikke der det er lite, skal vi frede alt. Det medfører stans i nødvendig utvikling; stagnasjon og tilbakegang. Kanskje også fraflytting, tapt attraktivitet og tap av arbeidsplasser.

Et samlet politisk miljø i Horten har sendt en revidert arealplan på høring, etter en grundig og svært god prosess i administrasjonen. Det har vi gjort fordi vi sammen tror på Horten. Fordi vi tror på utvikling og på framtiden. Fordi vi alle ønsker oss det beste for Horten.

At fylkespolitikerne ikke lytter til oss kommunepolitikere, i en sak hvor vi hortenspolitikere burde sitte nærmest avgjørelsen, er et kraftig signal. At til og med Hortens egne fylkespolitikere ikke tar til orde for hjemkommunens beste, er et tillitsbrudd og ren overkjøring.

Overkjøring som krever omkamp.