Svaret var at det ønsket «vi» (Høyre) gjerne, som «supplement». Andre honnørord i svaret er «valgfrihet» «tilbud» «kvalitetsløft» og «tenke nytt». Å tenke nytt er vel og bra. De siste årene har nytenkningen i kommunen dreid seg om å la hjelpetrengende eldre i størst mulig utstrekning, for å sitere Nærsnes «Leve hele livet» – hjemme. Hovedtanken ser ut til å være ønsket om å spare penger, og slik at hjelpetrengende personer i størst mulig grad holdes borte fra sykehjemmene.

Utviklingen over år har ført til at de som er så heldige å få sykehjemsplass er mye sykere og skrøpelige sammenliknet med forholdene for få år tilbake. Ja mange er så mentalt skrøpelige at de ikke har sjansen til engang å forstå et spørsmål om valg av for eksempel sykehjem.

Ved et av sykehjemmene i Horten har denne politikken ført til at to poster nå står tomme. Politikerne i Horten hadde kanskje kunnet tatt seg en tur og sett på resultatet av egen politikk? Og kanskje kunne de to postene konkurranseutsettes og blitt drevet av private? De ville i tillegg fått tilskudd fra det offentlige, for når det gjelder å subsidiere private innen helse og velferd så er det visstnok midler å hente.

Jeg kunne tenkt meg at private kunne drevet sykehjem, barnehager og så videre, men da som helprivat drift uten tilskudd fra det offentlige. Utgir de seg for å skulle drive privat, vel så bør de vel være konsekvente og gjøre det? Når det offentlige skal subsidiere privat drift, så må det offentlige med nødvendighet hente pengene fra en plass, politikerne må som kjent prioritere. Vi kan lett havne i en situasjon der utgiftene til offentlig drift, som nå, er skåret inn til beinet, mens private får subsidier, subsidier som kunnet bedret den allerede eksisterende offentlige omsorgen.

Konkurransen en håper på, er etter min mening illusorisk eller mangelfullt framstilt. Spillereglene for offentlig og privat drift er fundamentalt forskjellig. Private aktører driver etter regler for regnskap og drift som finnes i den kommersielle verden, der endemålet er og blir det å tjene penger. Dette er umulig for offentlig drift, der det i høyden er snakk om sparing.

Så konkurransen mellom offentlig og privat er ikke-eksisterende når når det kommer til fortjeneste som utbytte og så videre. Og som vi vet og har sett så finnes det oppkjøp og veien er åpen for blant annet internasjonale aktører. Ved kommersialisering av drift er fokuset forskjøvet endel fra omsorg til å tjene penger. Noe annet ville i grunnen være absurd (jeg tar høyde for ideelle drivere, men det er en døende aktivitet).

Høyre ønsker støtt skattelette. Høyre ønsker privatisering med subsidiering med offentlig tilskudd. At bieffekter som at penger som kunne vært sluset tilbake til det offentlige, eventuelt kan sluses ut av landet og for eksempel til skatteparadiser, er muligens ikke viktig for Høyre, men hvordan vil det nasjonale regnskapet se ut? Skal regnskapet tilføres oljepenger?

For til slutt å ta en analogi: Jeg lurer på om vi noen gang har opplevd, eller kommer til å oppleve at en eller annen gründer tar kontakt med et internasjonalt konsern og ber om subsidier fra konsernet for deretter å skulle drive og konkurrere med konsernet under banneret være supplement til konsernet? Det er jo i realiteten en slik ordning man nå har når private får subsidiering fra det offentlige for å konkurrere med det offentlige.

LES OGSÅ: – Pårørende er ikke krevende, de er en ressurs