Ifølge oppslag i Gjengangeren om bøketrærne langs kanalen vurderer Horten kommune å felle trær angrepet av sopp og bakterier. Naturvernforbundet i Horten har gjennom noen år vært kjent med at det er soppsykdom (Phytophtora-sopper) på noen av trærne langs kanalen, noe som ble bekreftet på styrets befaring nå tidlig i juli 2021.

Les saken om bøketrærne her (+)

Ut fra hensynet til biologisk mangfold og den kulturhistoriske verdien som trærne representerer vil vi anbefale at trær med påvist sykdom så langt mulig blir stående og ikke felles. Trærne vil kunne stå i mange år. Etter vår vurdering bør trær kun felles dersom det foreligger en tydelig risiko for at de kan falle.

Vi registrerer at det ikke er plantet nye trær der eldre og syke bøketrær er blitt hugget. Naturvernforbundet i Horten vil anbefale kommunen at det snarlig foretas planting av nye bøketrær. Skogplanting er et meget viktig klimatiltak – i pakt med kommunen egen klima- og energiplan.

Skogen langs kanalen representerer viktige verdier knyttet til biologisk mangfold, folkehelse og naturopplevelse. Det er derfor uheldig at man så langt ikke har benyttet muligheten til å plante nye trær.

Ved planting av nye trær vil vi anbefale at man benytter mindre trær som allerede vokser i Hortensskogen og av den grunn kan være mindre utsatt for soppsykdommen. Vi vil generelt anbefale Horten kommune å søke råd i relevante fagmiljøer og hos virksomheter som har håndtert sykdom på bøk.

Bøkeskogen i Larvik er et aktuelt case med store angrep av Phytophtora-sopper.