Representanter for SV tar i Gjengangeren opp spørsmålet om barnetrygden skal regnes med i beregningsgrunnlaget når det utbetales sosialhjelp. Høyre gir samtidig sin støtte til dette.

For to år bestemte flertallspartiene at det skulle avsettes mer midler til bekjempelse av barnefattigdom. Forslaget som nå blir fremmet av SV ble vurdert, men kommunens fagfolk mente at et annet tiltak – mer satsing på språkopplæring og støtte til jobbsøking – ville være mer effektivt. Et enstemmig kommunestyre – inkludert SV og Høyre – vedtok at dette tiltaket skulle prioriteres.

 

Under siste budsjettbehandling i desember foreslo opposisjonen å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, men de avsatte ikke penger til det. De foreslo at det skulle tas innenfor rammene til NAV. NAV har imidlertid så mange lovpålagte tjenester at vi var tvilende til at det går uten å tilføre ekstra midler. Vi fryktet at midlene da eventuelt ville blitt tatt fra andre svake grupper. Flertallspartiene fikk derfor vedtatt at vi først skulle ha en politisk sak der kostnadene ved – og virkningene av – å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for barnetrygd blir vurdert. Den saken har jeg bedt om at vi får før sommeren i år.

Vi registrerer gjennom avisa at SV sier at Arbeiderpartiets syn i denne saken kan få betydning for hvem de vil støtte som ordfører etter valget. Dette vil imidlertid ikke påvirke Arbeiderpartiets syn.

 

Bekjempelse av barnefattigdom er så viktig at vi må velge de tiltakene som er mest effektive. Midlene rettet mot fattige familier har økt de siste årene, men vi har definitiv ikke gjort nok. Vi ønsker derfor å prioritere de barna det gjelder høyere, men vil stå på at valg av tiltak må baseres på faglige råd.

Det er mulig at det å holde barnetrygden utenfor når en beregner sosialhjelp kan være et veldig bra tiltak. Vi vil i så fall støtte det. Hvis andre tiltak viser seg å være mer effektive håper jeg vi får flertall for det. Når vi får saken belyst både håper og tror jeg det skal være mulig å få til bred politisk enighet om økt satsing på et svært viktig område. Skal vi lykkes med å hjelpe noen av de mest sårbare barna må vi velge de mest virkningsfulle tiltakene.