Ikke la årets skoleelever bli et prøvekull! Avlys muntlig eksamen i Holmestrand og Horten! Dette er til elevens beste, og vår samlede anbefaling. Årets spesielle situasjon vil tilsi at elevene skal tvinges til å gjennomføre en muntlig eksamen som ikke ivaretar det pedagogiske hensynet til eleven, og som i tillegg utfordrer smittevernet i kommunene og hos fylkeskommunen!

Muntlig eksamen er det som i opplæringen heter lokalgitt. Det innebærer at oppgavene utarbeides på den enkelte skole og av en faglærer som har kjennskap til elevene. Eksamen gjennomføres deretter med eksaminasjon av elev, hvor faglærer og ekstern sensor er til stede i rommet. Gjennom presentasjon, utspørring og dialog fastsettes så karakteren av de to fagpersonene. En krevende situasjon, men også en erfaring, forhåpentligvis positiv, som ungdommen tar med seg videre i utdanningen. Hvorfor mener vi da at muntlig eksamen bør avlyses i år? Forklaringen har selvsagt sammenheng med koronasituasjonen i vårt distrikt og hvordan regjeringen ønsker mot sunn fornuft å presse gjennom muntlig eksamen på en måte som aldri før har vært utprøvd.

Kunnskapsminister Guri Melby ser ut til å glemme at muntlig eksamen ikke bare handler om gjennomføring. Eksamen handler mest av alt om tillit mellom elev, lærer og sensor.

Våre to kommuner har hatt nok av koronautfordringer, noe som har påvirket elevene våre direkte gjennom hele skoleåret. Både elever og lærere har gitt alt, men bak denne innsatsen skjuler det seg likevel mange faktorer som spiller inn; faktorer som utvilsomt har påvirket den enkelte elevs læringsutbytte. Det kan være hvor mange karantener man har vært i, hvor ofte skolen har skiftet organisering i forhold til trafikklysmodellen og om det har vært digital undervisning i kortere eller lengre perioder.

Når årets eksamensform også foreslår at den eksterne sensoren kan flyttes fra rommet og fjernes fra eleven ved å koble seg opp på en pc, da skapes det en enda større usikkerhet blant elever – og en situasjon eleven ikke er trent på. Det pedagogiske hensynet ofres mot et prinsipp om at eksamen er viktigere enn alt. Til alle som står nærmest elevene, ønsker vi det? Kan vi forsvare at det er den beste løsningen?

Muntlig eksamen utfordrer også smittevernet betraktelig. Elever risikerer å møte til eksamen, godt forberedt, for så vel framme å få melding om at eksamen må avlyses på grunn av karantene eller sykdom hos lærer eller sensor. Legg til i totalbildet at det skal være lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer, så balanserer allerede her forsvarligheten for gjennomføringen av eksamen på en tynn linje. Eksamen vil bli avlyst om faglærer eller sensor er syk eller i karantene.

Derimot gikk styrende myndighet ut både i sosiale medier og på Dagsnytt 18 i slutten av forrige uke og hevdet at i videregående skole, om det er eleven som er i karantene på eksamensdagen, så må eksamen tas opp igjen ved en senere anledning. Da begynner det å gå på rettssikkerheten løs for elevene.

Vi i Utdanningsforbundet får også stadig flere henvendelser om sensorer som vegrer seg for å gjennomføre oppdraget. Fylket utveksler sensorer på tvers av sine skoler. Horten og Holmestrand samarbeider med utveksling av muntlige sensorer, men slik situasjonen er nå, ønsker mange av våre lærere ikke å reise til annen skole for å utføre sensoroppdraget.

Samtidig er det mange som kvier seg for den tenkte digitale løsningen. Det digitale oppdraget var ikke det man stilte seg til disposisjon for. Lærerne ser at den foreslåtte løsningen skaper usikkerhet hos mange av elevene, og den ønsker de ikke å bidra til.

Kommunene i Grenlandsområdet, seks totalt, har allerede avlyst sin planlagte muntlige eksamen. Oslo planlegger å gjøre det samme. Valget om å avlyse tar disse kommune på tross av regjeringens forsøk på å skvise gjennom en eksamen som i år, går på tilliten løs. Smittesituasjonen tilsier det ikke fullt ut, men summen av bekymringene er at vi ber våre skoleeiere om å trekke den samme konklusjonen. Det er ingen skam å snu, selv ikke i 2021, avlys årets muntlige eksamen.