Fortidsminneforeningen i Vestfold har fulgt flere saker i Horten det siste året, og har registrert et høyt konfliktnivå i forbindelse med at det gjøres inngrep i flere av kommunens kulturminner. Det er særlig Gamle Horten gård , Vollmesterbrakka, båthusene på kjv med runde tak, Startmonumentet, brannbilplassering, og til sist kiosken på Vollenstranda. Det dreier seg om kulturminner som kommunen selv skal forvalte etter kulturminneloven, og vi stiller spørsmål ved om kommunen har tatt denne rollen, når kulturarv i alle disse sakene må inn og korrigere kursen?

Kulturminnene er regionalt , og nasjonalt viktig ( som Kjv hvor Riksantikvaren allerede for 100 år siden fredet bygninger og landskap,) med et sett av frednings- og bevaringshensyn. Det skal ikke være slik at disse kan overprøves og settes ut av spill av kortsiktige interesser av lokal og privat økonomisk art. Vi håper kommunen merker seg at den har et særlig ansvar og at dette ikke er det samme som å påse at saken sendes til Fylkeskommunen. Kulturminneloven pålegger kommunen å kartlegge og forvalte sine kulturminner etter det lovverket som gjelder. Det betyr i praksis at der noe er vernet etter kulturminneloven er det ikke fritt fram for å søke om endringer etter plan og bygningsloven. Etter vår vurdering har kulturarvs «innblanding» vært berettiget i disse sakene. Og særlig når flere av dem starter med et ulovlig inngrep.

Vi har mange frivillige organisasjoner som jobber for å ta vare på både nasjonale og lokale kulturminner, som driver dugnad og jobber for sin sak. Dette arbeidet bør respekteres og uttalelser høres på. Kanskje ser de noe andre ikke ser? Fortidsminneforeningen er en av dem, som for 175 år siden startet med å verne stavkirkene staten ville rive!